Sreda, Avgust 30, 2017

ČLANAK 753

Nemam namjeru da se sa bilo kim pogađam oko svojih prava i podsjećam da su sva krivična djela svih sudija kao što je sačinjavanje falsifikata rješenja suda, (Đurić Dragoljub) i uklanjanje tog dokaza krivičnog djela iz sudskog spisa, (Vakičić Željka) izvršena sa ciljem da se pomogne kriminalcima koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu. Očekujem od predsjednika suda da će sud poštovati ustav i zakone i da će prekinuti sa izvršavanjem naloga pripadnika mafije i sa udarom na građane i njihova prava za šta su javno data uputstva od strane vođe mafije Dodik Milorada, (CRNA KNJIGA, sa imenima "NEPODOBNIH" protiv kojih će citiram "STRANAČKI ORGANI I LJUDI U INSTITUCIJAMA VLASTI, VODITI BORBU PROTIV TIH IMENA").

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Veza : Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017. Akt OCSP u Bijeljini SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017.
Po osnovu prava garantovanog članom 23 Ustava RS: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te članovima 10, 16 i 48 a vezano za član 9 ZOP-a, stavovi "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, članom 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom." i članom 48 ZOS-a, stav "(3) Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom." podnosim:

ZAHTJEV SUDU PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM

U skladu sa navedenim pravima i odredbama ustava i zakona zahtijevam ODMAH:

1) Kopiju kompakt diska sa video snimcima dostavljenog uz akt SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.


Pismeno sam se 4 puta obraćao sudu u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr te između ostalog zahtijevao prije oko 50 dana da se naredi sudskoj policiji da preda snimke video nadzora te da mi se kopija uruči bar 7-8 dana prije pretresa, kako bih prema odredbi člana 9 imao odgovarajuće vrijeme za pripremu odbrane. Adekvatna odbrana bi uključivala detaljne preglede svih snimaka, upoređivanje sa zapisnikom sudske policije, uočavanje eventualnih falsifikata snimka, (isjecanje ili montiranje djelova), te priprema pitanja svjedocima o tom snimku i zabilješci koju su sačinili.
Na pretresu 20.04.2017. pošto je ignorisan moj pismeni zahtjev, ponovo sam usmeno ponovio zahtjev i istakao da se snimci moraju uručiti stranama u postupku najmanje 7 dana pred nastavak pretresa, kako ne bi došli u situaciju da se ponovo odgađa, da svjedoci uzalud dolaze ali kako se ispostavilo, snimci su zatraženi 21.04. dostavljeni već dopisom SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. a narednih 20 dana nema nikakve reakcije sudije i snimci mi se ne dostavljaju čime je izvršen direktan udar na moja prava, onemogućava mi se adekvatna priprema odbrane i otimaju prava garantovana ustavom RS, član 23.
Na pretres 18.05.2017. ponovo su bez potrebe pozivani svjedoci iako mi nije omogućeno da izvršim uvid u video snimke i adekvatno pripremim odbranu te sam podneo pismeni zahtjev za izuzeće sudije jer između ostalog potpuno ignoriše moje pismene i usmene zahtjeve za uručivanjem snimaka video nadzora iz predmeta u kome su isti dokaz u postupku a ja sam stranka, (okrivljen). Dakle na moje jasne i precizne pismene zahtjeve sudija Sekulić Cvijeta nije uopšte iznela nikakav stav niti donijele bilo kakvu odluku a kamoli rješenje čime me diskriminiše i ponižava.
Bila je spremna neka "KINO PREDSTAVA IZNENAĐENJA" gdje sam imao pred sobom ogroman prozor koji bi me zaslepljivao, monitor laptopa predviđenog za reprodukciju bi bio oko 2 metra lijevo pod uglom oko 45 stepeni te imajući u vidu da su snimci video nadzora relativno lošeg kvaliteta uz vjerovatno lošu sliku monitora gledanu još pod uglom i za "pripremu" pitanja bih imao pravo na samo to jedno pregledanje, očito je da se radi o brutalnom udaru na moja prava.
Nemam namjeru da se sa bilo kim pogađam oko svojih prava i podsjećam da su sva krivična djela svih sudija kao što je sačinjavanje falsifikata rješenja suda, (Đurić Dragoljub) i uklanjanje tog dokaza krivičnog djela iz sudskog spisa, (Vakičić Željka) izvršena sa ciljem da se pomogne kriminalcima koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu.
Zahvaljujući isključivo gospodinu sudiji Savić Jovanu i njegovim donesenim rješenjima i naredbama, sa Osnovnog suda u Bijeljini je skinuta odgovornost za kršenje prava i prenesena na OJT Bijeljina, Okružni sud, MUP i Sudsku policiju ali neodgovornošću sudije Sekulić Cvijete, ponovo je udareno na moja prava i saučestvuje se u prikrivanjima zločina.
Očekujem od predsjednika suda da će sud poštovati ustav i zakone i da će prekinuti sa izvršavanjem naloga pripadnika mafije i sa udarom na građane i njihova prava za šta su javno data uputstva od strane vođe mafije Dodik Milorada, (CRNA KNJIGA, sa imenima "NEPODOBNIH" protiv kojih će citiram "STRANAČKI ORGANI I LJUDI U INSTITUCIJAMA VLASTI, VODITI BORBU PROTIV TIH IMENA").
Ta naredba i borba za mene nije ništa novo jer svi takozvani državni organi sa izuzetkom ponekog časnog profesionalca vode borbu da otmu prava i fizički unište moju porodicu. Osim što je ubila osmnogodišnju djevojčicu, RS mi je usmrtila i oca te sakrila kompletnu medicinsku dokumentaciju a "istraga" o tome se vodi 4 i po godine.
KAKVE JE SVE RAZBOJNIČKE METODE I POKUŠAJE LIKVIDACIJA KORISTILA PROTIV MENE NEĆU SE NI TRUDITI DA POMINJEM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me