Sreda, Septembar 19, 2012

CLANAK 263

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 041069 12 P

Tužba

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Po rješenju suda od 07.09.2012. tužba se dostavlja dopunjena, uz nove činjenice i dokaze!
Elementi diskriminacije u odnosu na tužitelja vidljivi su u zapisniku Osnovnog suda u Bijeljini od 19.08.2011. koji je već dostavljen sudu kao prilog 4, u kome stoji, citiram:
"Bajo Zdenko, njegova sestra i drugi srodnici, ne mogu lično pristupiti u prostorije tužilaštva"
Kako ta USMENA naredba egzistira od 2010, na snazi je i danas, a ne zna se vremenski rok za njeno provođenje, očito je da je od strane tužene izvršena diskriminacija prema grupaciji građana prema njihovom srodstvu, što je u suprotnosti sa pravima iz Ustava RS, članovi 10, 13, 14, 16 i 48!
Shodno stavu 2 člana 336 ZOPP, ističem da je, čak i tom prilikom došlo do diskriminacije prema meni od strane suda jer mi nije dozvoljeno da ispitujem svjedoke niti da iznesem svoju odbranu, a ni predstavnik MUP-a nije ispitivao svjedoke, čime su prekršena moja prava iz ZOP-a i Ustava, član 16!
Zapisnik sa tog suđenja je u posjedu tužene, a postupak diskriminacije koji se primjenjuje slikovito sam prikazao u prilogu 8 uz ovu dopunu, poredeći ga sa tretmanom nacista prema "nižim" bićima! Kako nije sasvim jasno na čije se srodnike misli, da li moje ili ubijene djevojčice, a suštinski se radi o istim osobama, predočene su obe opcije!
Bio sam uvjerenja da je dovoljno pročitati kakav fašistički tretman primjenjuje tužena prema jednoj grupaciji ljudi da se shvati kakva je monstruoznost u pitanju, no očito je da kad neko želi biti slijep kao boginja pravde, onda treba iznijeti dodatne argumente. Da bi se stakao utisak o kakvoj se diskriminaciji radi, sugerišem svima koji čitaju ovu tužbu da se zamisle u poziciji osobe X, koja prolazi pored "mog" poslovnog objekta i vidi natpis, (ili čuje da postoji naredba)!
GRAĐANINU X I NJEGOVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN ULAZ U RESTORAN !
Sasvim sam siguran da bi u takvoj situaciji, u roku od 24 sata protiv mene bila podnesena krivična prijava od strane organa tužene, te bih bio pozvana na "informativni" razgovor u MUP ili tužilaštvo...
No tužena je perfidno pokušala prikriti taj diskriminacijski tretman, ne izdajući pismenu naredbu, čime se ponovno čini diskriminacija po članu 16 Ustava RS, te sam da bih uopšte došao do dokaza morao odbiti naredbu, biti uhapšen i pritvoren, a sve da bih imao zapisnik suda kao dokaz diskriminacije!
Narednih 12 mjeseci, sve do danas, nastavljen je taj tretman prema meni, (niko drugi iz porodice više i ne pokušava da ostvari bilo kakva prava garantovana ustavom i zakonom, vezano za rad institucija u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3)!
Nije mi dakle dozvoljeno da na način propisan zakonom predam bilo kakavo pravno sredstvo u OT Bijeljina, čime se čini i krivično djelo po članu 177 KZRS, a otima mi se i pravo na prijavljivanje krivičnog djela iz ZOKP-u!
Pravo na pristup dokumentaciji, koju državni organi imaju o meni, je još jedno pravo koje se otima, (član 23 iz Ustava RS).
Suštinski, dovoljno je samo to što postoji jedna takva naredba da bi postojala i diskriminacija, jer ne glasi da "u OT Bijeljina, ne može pristupiti niko od građana" nego da "ne može pristupiti niko iz porodice Bajo" Stoga neću uopšte pominjati nijedan od desetina slučajeva iz poslednjih 12 mjeseci, nego ću opisati samo događaje iz poslednjih 30 dana, iz kojih se vidi da je ta fašistička naredba i dalje na snazi!

21.08.2012. desio se nešto ozbiljniji "incident" nego inače! Osim uobičajenog tretmana o zabrani pristupa u OT Bijeljina, duže vrijeme su me "izbjegavali" i svi iz komande Sudske policije, te pošto mi je saopšteno da ne mogu lično predati podnesak u tužilaštvo, a niko iz komande "nije tu", (jedan primjerak je bio namjenjen sudskoj policiji), rekao sam:
"Ako ne dozvoljavate da predam dokument u OT Bijeljina i nema nikog iz komande sada, ostaviću vam podneske, pa ih predajte komandiru kad se vrati!"
Potom sam ostavio podneske policajcu, (Goran Maksimović), koji je potom krenuo za mnom vani, zgužvao dokumente i rekao da će da ih baci u kantu za otpatke! Pošto sam ih tražio nazad, vratio ih je ipak, te sam sačekao nekoliko minuta dok u prizemlje nije stigao Vojislav Sekanić iz pisarnice OT Bijeljina! Izvan prostorija tužilaštva, preuzeo je primjerak, a kopija za sudsku policiju je ostala na pultu! Kasnije sam saznao da je dostavljena zamjeniku načelnika Višnjić Ranku!
U prilogu, (pod brojem 9) ove dopune je pritužba koju sam poslao Sudskoj policiji, poslije tog događaja i njihov odgovor, datiran na 28.08.2012. (prilog 10) Suštinski se pokušaj bacanja dokumenata u otpad, uz prethodno gužvanje, proglašava regularnim postupanjem, dok za naredbu o zabrani pristupa, ističu da je "odgovoran" predsjednik suda!
Tako je očito koliko je njihov postupak bio temeljit, jer iako sam jasno naznačio da diskriminatorska "naredba" potiče od Kovačević Novaka, oni odgovaraju da režim ulaska i prijema, uređuje predsjednik Suda, koga nisam uopšte pomenuo, a nikada mi nije bio zabranjen pristup niti Osnovnom, niti Okružnom sudu, a isključivo zahvaljujući profesionalnosti, časti i moralu obojice predsjednika, došao sam do nekih dokumenata koji dokazuju diskriminaciju i krivična djela nekih službenika!
U konkretnom primjeru je očito da sam diskriminisan jer postoji različito postupanje u odnosu na ostale građane, a sve po naredbi koja je usmena, čime je prekršeno moje pravo definisano u članu 16 Ustava RS! I na kraju dana 05.09.2012. pošto mi se i dalje ne omogućava Ustavom garantovano pravo da dobijem materijal o meni, (prikupljen nezakonito bez naredbe suda) te da na zakonom propisan način prijavim krivično djelo (ZOKP) čime sam višestruko diskriminisan, da bih imao dokaz o takvom kriminalnom postupku i podršci mafiji odgovornoj za krijumčarenje i ubistvo jednog djeteta, odbio sam naredbu da napustim prostor ispred zgrade i na sebe postavio fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja tog zločina, insistirajući da se poštuje Ustav i zakoni.
No umjesto da se poštuje Ustav, ja sam lišen slobode oko 14 sati i držan u pritvoru do 01:30 narednog dana! Time su osim već navedenih prava prekršena i neka druga! Naime u ZOP je jasno navedeno da se zadržavanje u pritvoru vrši samo ako lice odbija da se legitimiše ili ako postoji opasnost da se prekršaj ponovi!
Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB BIjeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru. Osim toga, sve i da je taj dio regularan morao sam biti izveden pred Sud najkasnije za 12 sati!
Kako se to nije desilo, prekršeno je moje pravo na pravičan postupak pred sudom! Treba li da ističem, kako je očito da se ovakvim fašističkim naredbama, jer diskriminacija cijele porodice je upravo to, krše i članovi 13 i 14 iz Ustava RS, jer se maltretiram, ponižavam i šikaniram konstantno sa ciljem da me psihički slome i natjeraju da odustanem od svojih prava i dostave dokaza o krivičnim djelima službenika tužene!
Uz sve to je očito da se diskriminišem i pred ovim Sudom, u ovoj parnici, jer se krši ZOZD, iz člana 15, primjenom koga bi teret dokazivanja bio na diskriminatoru! Iako sam dakle dostavio dokument iz sudske vlasti tužene, sačinjen pod kontrolom suda, na osnovu svjedoka u službi tužene, u kome se jasno opisuje diskriminacija, od mene se traže i drugi dokazi, čime se podržava diskriminator, a sud ne čini ništa da shodno članu 5 ZOSRS štiti Ustavom i zakonom garantovana prava!
Generator i uzročnik svih tih kršenja Ustava i zakona, odnosno garantovanih prava je "usmena naredba" o zabrani pristupa svima iz moje porodice, izdata sa ciljem da se prikriju zločini tužene!
Očekujem od suda da primjeni član 15, "Teret dokazivanja"!

1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.

Iz opisa digađaja, potkrepljenog dokazima, dokumentima organa tužene, a posebno se to vidi u tekstu zapisnika prekršajnog suda 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011 jasno je i da je prekršen:
Član 48. (IZ USTAVA) Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.

Očito je da postoje osobe unutar organa tužene koje smatraju da su ovaj i drugi članovi Ustava koji definišu prava građana, samo ikebana i da oni po svom nahođenju mogu da primjenjuju zakone ili stvaraju nove, odlučujući da li će, kada kome i koliko, "odrezati" od nekog prava, koje je "naravno njihova svojina"!
Što se tiče same tužbe kumuliraću više antidiskriminacijska zahtjeva, predviđeno iz relevantnog Člana 12, "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije" te tražiti da se utvrdi postojanje diskriminacije, zahtjev za zabranu buduće diskriminacije, zahtjev za uklanjanje posljedica diskriminacije i zahtjev za objavu presude.
Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...
Uzrok svemu i razlog za diskriminaciju je krijumčarenje tužene RS, (poslanik Bobar Gavrilo), kada je ubijena djevojčica Ivona Bajo, što su kriminalci u službi tužene, (MUP-a i Tužilaštva) pokušali da prikriju!
Ali pošto sam došao do dokaza o tim zločinima, pokušavam se na sve načine spriječiti u nastojanjima da se pokrene istraga o tome. Uprkos svemu dostavio sam podatke u KT Sarajavo, a ranije izvan zamjle, te je početkom 2012. otkriveno i pranje novca preko Bobar banke narko klana Šarić! Diskriminacijom cijele porodice tužena brani ubice i narko mafiju, u svojim redovima!Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
S obzirom da mi se onemogućava više prava garantovanih ustavom i zakonom, a nikada nisam dobio, tekst "ODLUKE" kojim mi se bilo šta suspenduje, a kamoli da imam mogućnost žalbe, jasno sam tražio da se poštuje zakon ili da komandir odbije izvršavanje fašističkih naredbi, odnosno ako ga tjeraju na to neka podnese ostavku!
U svom odgovoru isti se bukvalno izruguje i ne obraća pažnju na diskriminaciju, nego navodi da samo Sud može naložiti izuzimanje dokumentacije, što nisam ni tražio, jer sam podneo zahtjeve shodno ZOSPI, neke i dve godine ranije! S druge strane nije mu problem to što uskraćuje garantovana prava bez naredbe suda prema navedenom članu!
S tim u vezi, ukoliko se tužena upusti u parnicu bez priznanja odgovornosti, predlažem da se saslušaju svjedoci: Mirić Zoran, Petričević Dragiša, Borovčanin Danko, Višnjić Ranko, (svi iz Sudske policije) te Kovačević Novak i Sekanić Vojislav iz OT Bijeljina, koji bi svjedočili o diskriminatorskom tretmanu uzrokovanim izdatom usmenom naredbom, te Maksimović Goran, sudski policajac, o događaju od 21.08.2012. kada je isti zgužvao podneske!
Ja nemam načina da ih pozovem za svjedoke niti imam njihove adrese, a svi su zaposleni u zgradi gdje se nalaze prostorije ovog suda, dakle poznati su tuženoj i sudu, koji ima zakonsko uporište da iste pozove kao svjedoke!
Više puta sam tokom 2012. pokušao da na zakonom propisan način predam zahtijeve, krivične prijave ili podnesem usmenu prijavu ili dođem do nekih podataka, što je spriječeno od strane sudske policije! Na jasno postavljeno pitanje sudskom policajcu Pertičević Dragiši početkom avgusta 2012. dakle prije nekoliko dana, odgovoreno mi je da za mene i dalje važe isti POSEBNI PROPISI, kao i ranije.

Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a akteri su uglavnom, zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov. Osim već navedenog člana iz ZOZD, relevantni su i članovi iz Ustava RS 16 i 48, te 201, 202, 205, 206 i 172 iz ZOO!
Činjenice i dokazi na kojima zasnivam tužbu su u prilozima, ranije dostavljenim i onima koje dostavljam sada, a prvo ističem moj podnesak Komandi sudske policije sa početka juna 2012, na šta mi je odgovoreno, 14.06.2012, (prilog 1 i 2). Iako je vidljivo da više puta pominjem diskriminaciju i navodim da se krše zakoni i Ustav prije svega, te konkretno ističem član 16 iz Ustava RS.

Uz navedene priloge, to predstavlja dovoljan argument Sudu da je diskriminacija trenutno na snazi, a dodajem i odgovor iz CJB Bijeljina, (prilog 3) datiran na 15.12.2011. o Izvještaju koji je sačinjen poslije nadzora MUP-a nada mnom, koji mi se uskraćuje od strane OT Bijeljina. Ne samo da krše Ustavom i zakonom garantovano pravo, nego ne mogu predati ni zahtjev za pristup informacijama po tom ili bilo kom drugom osnovu.
Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama. (iz člana 23 Ustava RS).
Iako je i to što sam nadziran bez naredbe Suda, vrsta diskriminacije, dodatno se diskriminišem i time što mi se ne dozvoljava pristup toj dokumentaciji, iako se time krši Ustav!
DAKLE U POSLEDNJIH GODINU DANA, KONSTANTNO SAM SPREČAVAN DA PODNESEM KRIVIČNU PRIJAVU, USMENO NA ZAPISNIK I PISMENO U PISARNICI, DA PREDAM ZAHTJEVE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA TE OSTVARIM UVID U ISTE, ODNOSNO DA DOBIJEM BILO KAKAV PODATAK OD NADLEŽNIH IZ OT BIJELJINA IAKO SU OBAVEZNI NA 4-SATNI RAD SA STRANKAMA!
Umjesto toga mi se "savjetuju" alternativne metode, koje su usmjerena na isti cilj, a to je zabrana pristupa u OT Bijeljina po bilo kom osnovu, i kontakta sa tužiocem, kako bi se spriječila istraga o više teških krivičnih djela!
Pijačna retorika OT Bijeljina i Sudske policije po sistemu, nije zakon ono što je Ustavom garantovano, nego je zakon, to što mi kažemo, je naravno u suprotnosti sa definicijama iz ZOZD:
Član 2. Diskriminacija
1) Diskriminacijom, u smislu ovog zakona, smatraće se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, polnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.
2) Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.
Član 3. Oblici diskriminacije
1) Neposredna diskriminacija je svako različito postupanje po osnovama određenim u članu 2. ovog zakona, odnosno svako djelovanje ili propuštanje djelovanja kada je neko lice ili grupa lica dovedena ili je bila ili bi mogla da bude dovedena u nepovoljniji položaj za razliku od nekog drugog lica ili grupe lica u sličnim situacijama.
2) Posredna diskriminacija podrazumijeva svaku situaciju u kojoj, naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa, ima ili bi imala efekat dovođenja nekog lica ili grupe lica u nepovoljan ili manje povoljan položaj u odnosu na druga lica.
Član 4. Ostali oblici diskriminacije
1) Uznemiravanje se smatra diskriminacijom u svakoj situaciji u kojoj ponašanje vezano uz jedan od navedenih osnova iz člana 2. ovog zakona ima za svrhu ili čiji je efekat povreda dostojanstva lica i stvaranje zastrašujućeg, neprijateljskog, degradirajućeg, ponižavajućeg ili uvredljivog ambijenta.
4) Segregacija je djelo kojim (fizičko ili pravno) lice odvaja druga lica na osnovu jedne od nabrojanih osnova iz člana 2. ovog zakona, u skladu s definicijom diskriminacije sadržanom u članu 2. ovog zakona.
5) Izdavanje naloga drugima za vršenje diskriminacije i pomaganje drugima prilikom diskriminacije smatra se oblikom diskriminacije.
U nastavku ću ukazati na zapisnik sa suđenja od 19.08.2011. (prilog 4) iz koga se vidi sva monstruoznost tužene u nastojanjima da prikrije svoje veze sa organizovanim kriminalom i svoja krivična djela! Tada sam diskriminisan i od strane suda, jer mi nije dozvoljeno da ispitujem svjedoke, niti je to činio predstavnik ovlaštenog organa! Ulogu tužioca i sudije je obavila ista osoba, brutalno kršeći Ustav i zakon, no ta diskriminacija je samo posledica one koja se primjenjuje u kontinuitetu, te skrećem pažnju sudu i zastupniku tužene na izjavu svjedoka sudskog policajca o tekstu usmene naredbe:
ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA (UBIJENE IVONE BAJO), NIJE DOZVOLJEN PRISTUP TUŽILAŠTVU!!!
To je datum, kada sam prije nešto manje od godinu dana, prvi put čuo tekst "naredbe"! Očito je da se ne radi više samo o kriminalu i diskriminaciji, nego je u pitanju brutalan fašistički tretman, razdvajanje svih srodnika jednog ubijenog djeteta od ostalih građana!
Prilog broj 5 je stariji od godinu dana i pokazuje da sam o svemu obavjestio Vladu i Pravobranilaštvo, predočivši im dokaze o kriminalu i diskriminaciji državnih službenika! Ne samo da nije bilo istrage i reakcije, nego se diskriminacija nastavila, a vidljivo je da se pokušavam obmanuti time da ću "biti obavješten"...
Ignorisanjem dostavljenih dokaza, tužena RS, je pod svoje okrilje, uzela kriminalce i diskriminatore, a i fašiste iz tužilaštva i policije, te je prema tome odgovornost na njoj!
Materijala o diskriminaciji ima mnogo, ali s obzirom da je teret dokazivanja prebačen na diskriminatora, ukazaću na još samo 2 dokumenta i to u prilogu 6 sa suđenja održanog 28.12.2011. gdje su vidljive interpretacije sudske policije o tretmanu koji se provodi prema meni! Skrećem pažnju da sam tada već obavjestio javnost o saznanjima sa suđenja iz avgusta, te se očito sve pokušava prikriti ili bar minimizirati! Jedan svjedok kaže da NEĆE da se izjašnjava o ostalim srodnicima, dok komandir sudske policije bestidno laže tvrdeći da se naredba odnosi samo na mene!
Dokaz za to je Zahtjev Sudske policije još iz avgusta 2010. (prilog 7), kada su prilikom pokušaja da dostavimo dokaze uhapsili i majku ubijene djevojčice, te nas držali nezakonito zarobljene u "privatnom zatvoru"! Vidljivo je da se pri dnu stranice, pozivaju na član 7 ZOP, "Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne"!
Dakle mi smo u svrhu disciplinovanja, odnosno da se "dozovemo pameti" i ne pokušavamo istraživati ubistvo niti podnositi prijave i dostavljati dokaze, lišeni slobode, bez potvrde o tome i o otpustu, što je u suprotnosti sa pravom garantovanim Ustavom, član 15! Osim toga majci ubijenog djeteta nije dozvoljeno da telefonom obavjesti advokata iako je to tražila!
Ovaj događaj ne može biti relevantan za tužbu, jer je stariji od godinu dana, te ga predočavam samo kao dodatno potkrepljivanje navoda, a iz čega se može zaključiti koliko traje i kakav je obim diskriminacije!
Metodi koje koriste OT Bijeljina i komanda sudske policije se mogu porediti samo sa Gestapoom, a usmena naredba koja se primjenjuje prema nama u stvari glasi:
ISTJERAJTE TU STOKU NAPOLJE!
Veoma je važno da Sud prije svega, te zastupnik tužene i građani shvate kakav je diskriminatorski tretman i kako doživljavamo taj odnos prema nama i jedini adekvatan izraz kako nas tretiraju je kao prema stoci, koju mogu ubijati, tjerati, šibati, ponižavati i podrugljivo se cerekati u lice, majci čije su jedino djete ubili kriminalci tužene, prilikom krijumčarenja, a potom sve pokušali da zataškaju!
Zbog svega navedenog ističem više tužbenih zahtjeva u svrhu utvrđivanja diskriminacije i sprečavanja nastavka takvog tretmana, kako prema porodici i meni, tako i prema drugim građanima:
ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Kako se u ovoj tužbi radi o dokazanim navedenim povredama prava tužitelja, predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša tužitelja i zakonskog zastupnika tužene, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
1. Osnovni sud je utvrdio diskriminaciju od strane tužene Republike Srpske, koja se svakodnevno primjenjuje prema porodici tragično nastradale djevojčice Ivone bajo!
2. Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. Tuzena RS se obavezuje da otkloni negativne posledice diskriminacije i to:
a) da se omogući kopiranje kompletnog spisa KTA-596/09, (materijal o Ivoni Bajo, za šta je podneseno više zahtijeva za pristup informacijama) uključujući i diskove sa fotosima mjesta zločina, obdukcije i rekonstrukcije!
b) da se omogući kopiranje kompletnog spisa KTA-246/10, (o lažnoj prijavi protiv mene, za "Ugrožavanje sigurnosti" iz marta 2010!
c) da se omogući kopiranje kompletnog Izvještaja CJB Bijeljina, pod brojem 10-02/3-1-230-236/10 KU-148! U slučaju da je ovaj izvještaj sadržan u spisu pod tačkom "b", ova tačka je nepotrebna.
d) da omogući Zdenku Bajo opunomoćemom od strane majke ubijene Ivone Bajo, da je zastupa pred svim organima, preduzimanje svih zakonom predviđenih radnji, (podnošenje prijave, dostava dokaza i uvid u sve radnje tužilaštva vezano za ranije dostavljene materijale, na šta je tužilaštvo obavezno Pravilnikom!
e) da se od strane OT Bijeljina dostave informacije Zdenku Bajo o NJEGOVIM krivičnim prijavama protiv portira "Univerzala" iz juna 2010, te pravnog lica "Univerzal" iz decembra 2010, koji su krijumčarili robu.
f) da OT Bijeljina objelodani porodici stav po pitanju materijalnog dokaza torbe, čije su fotografije predate još u februaru 2010, koja je materijalni dokaz ubistva, presječenog kaiša i opranog hemijskim sredstvom, te o stavu vještaka trasologa da mu nisu dostavljeni podaci o unutrašnjim povredama, a audio snimak dostavljen još 2010.
4) Tuzena RS se obavezuje da o svom trošku objavi presudu o utvrđenoj diskriminaciji u medijima i to 3 najtiražnija dnevna časopisa u BIH po jednom u 3 različita dana, te na javnom tv servisu 3 puta u tri različita dana, te na regionalnoj BN televiziji 7 puta u 7 uzastopnih dana i to u večernjim vijestima ili alternativno pola sata prije ili poslije! O terminima svih objavljivanja obavezuje se da obavijesti unaprijed Sud i Zdenka Baju radi kontrole, a sve u svrhu edukacije građana i odvraćanja bahatih državnih službenika od dalje diskriminacije prema građanima!
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI: 1-7 (dostavljeni ranije)
PRILOG 8: POKAZNI TEKST NAREDBE
PRILOG 9: PRITUŽBA SUDSKOJ POLICIJI
PRILOG 10: ODGOVOR SUDSKE POLICIJE
PRILOG 11: POTVRDA O LIŠENJU SLOBODE
PRILOG 12: POTVRDA O OTPUSTU

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me