ČLANAK 989

S obzirom da sam u svojim prethodnim prigovorima, potencirao upravo to da ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ni sud u Sokocu nisu nadležni a sudija Borovčanin Luka je to odbacio, potpuno je jasno da nema ni govora o grešci, nego je učestvovao u grupi koja je planirala da me dovuče na lokaciju Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko i auto mafije...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV BOROVČANIN LUKE

Prema informacijama kojima raspolažem, (rješenje: 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.) Ured disciplinskog tužioca je više mojih pritužbi objedinio u jedan predmet a suština je u tome da je više lica, smišljeno na moju štetu, zloupotrijebilo svoj položaj i formiralo nelegalne predmete pred Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, (T17 0 KT 0006630 15) i osnovnim sudom u Sokocu, (89 0 K 058509 17 KPS) iako nisu nadležni za postupanje na teritoriji Bijeljine.
Vezano za disciplinske prekršaje i smišljena krivična djela pripadnika kriminalne grupe, koji su montirali nezakonitu tržnicu pred nenadležnim Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, protiv mene za "povredu ugleda suda" te formirali, takođe nezakoniti krivični predmet u osnovnom sudu u Sokocu, dostavio sam vam dio materijala o kriminalnim postupcima sudije, Luke Borovčanina.
Sve vezano za njegovo prihvatanje optužnice iako prema zakonu o sudovima i zakonu o krivičnom postupku, osnovni sud u Sokocu nije mjesno nadležan za teritoriju Bijeljine a sada dostavljam i dodatne dokaze o smišljenom kriminalu gospodina Luke Borovčanina.
Dakle, sve i da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu prema članu 20 zakona o tužilaštvima i dobilo neki predmet protiv mene u svoju nadležnost, oni su to morali predati mjesno nadležnom osnovnom sudu u Bijeljini i sudija Borovčanin Luka je to morao proslijediti nadležnom sudu ali ovdje se radi o mnogo većim kriminalu jer je tužilaštvo podmetnulo odluku Republičkog tužilaštva, kojom se moja krivična prijava protiv više lica dodjeljuje njima u rad a ne prijava protiv mene, te je time njihova optužnica potpuno nezakonita i sudija Borovčanin Luka ju je morao odbaciti.
S obzirom da sam u svojim prethodnim prigovorima, potencirao upravo to da ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ni sud u Sokocu nisu nadležni a sudija Borovčanin Luka je to odbacio, potpuno je jasno da nema ni govora o grešci, nego je učestvovao u grupi koja je planirala da me dovuče na lokaciju Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko i auto mafije.
Dodatni dokaz o smišljenom kriminalu Luke Borovčanina je njegovo lažiranje zapisnika prilikom izjašnjenja o krivnji, (Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS ) kada je osim više lažnih detalja naveo da je prisutan i okružni tužilac Stanko Nuić, te je čak napisao kako je taj gospodin nešto i "izjavio" te da mu se vraćaju dokazi.
Da je i to težak kriminal i gnusna laž sudije Luke Borovčanina, mogu dokazati zahvaljujući pravobranilaštvu Republike Srpske i samom Luki Borovčaninu koji im je vjerovatno i dostavio taj materijal za potrebne parničnog postupka pred osnovnim sudom u Bijeljini pod brojem 80 0 P 097102 18, tako da su ovi dokumenti sada i sastavni dio tog predmeta.
Iz tog materijala se takođe može vidjeti da uopšte ne postoji poziv za mene za dan 30.01.2018. pa uprkos toj činjenici, sudija Borovčanin je izdao naredbu za moje dovođenje ali mnogo je bitniji zapisnik o izjašnjenju o krivnji, gdje kako sam naveo, gospodin Borovčanin lažno tvrdi da je prisutan tužilac i navodno nešto izjavljuje a na dnu, ne samo da nema potpisa tog tužioca, nego nije ni štampano navedeno njegovo ime za razliku od upisanih imena, kako moga tako i zapisničara te sudije.
Za razliku od tog lažiranog zapisnika, prilažem i drugi "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017." kada ja nisam bio prisutan ali se na dnu vide potpisi i sudije i okružnog tužioca Mugdima Pašića, što dokazuje da je tada taj tuzilac bio prisutan dok Stanko Nuić nije na dan 12.03.2018. jer tada nema njegovog potpisa. Osim toga se 26.12.2017. konstatuje da sam podneo prethodne prigovore i jedan primjerak se uručuje tužiocu a podsjećam da je u zapisniku od 12.03.2018. lažno naveo kako sam izjavio da neću ulagati prethodne prigovore.
Iz odgovora sudije Malović Branke, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) se vidi da ona trenutno u spisu nema uopšte dokument na osnovu koga Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu tvrdi da ima nadležnost u postupku pa pošto okružni tužilac nije bio prisutan 12.03.2018. kada sudija Borovčanin lažno tvrdi da su mu vraćeni dokazi, postavlja se pitanje: "Kada je sudija Borovčanin Luka i kako `vratio` te dokaze, da li su ikada i bili u njegovom posjedu s obzirom da na zvaničnom sajtu Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, uopšte ne postoji optužnica protiv mene,???". Praktično se konstantno, smišljeno lažiraju i fiktivno vode predmeti sa namjerom da ih jednog dana proglase kao `slučajnu i nenamjernu grešku` odmah pošto bi njihovi saučesnici izvršili likvidaciju.
Na žalost pripadnici narko i auto mafije su nedavno ubili dvojicu policajaca u Sarajevu i sada su u panici na cijeloj teritoriji Istočnog Sarajeva a vjerujem i njihovi saučesnici iz tužilaštva i suda, pojedinci naravno, jer zaista ne mislim da su svi umiješani u taj kriminal...

PRILOZI

Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902