ČLANAK 965

Do današnjeg dana OJTIS, odnosno ovde tužena RS, neće da poštuje naloge vrhovne sudske institucije i nastavlja da zloupotrebljava prava i moć koju imaju ali što je najgore NEZAKONITO, jer su lažirali nadležnost. Cilj svega i nije vođenje postupka nego da se stvore uslovi za moju likvidaciju.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Na osnovu ZPP-u, član 10, stav : "Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogučiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku" te prava iz Ustava članovi 23 i 48, ZKP-u, ZOZD-e, podnosim :

PRIJEDLOG ZA PRIVREMENI PREKID POSTUPKA

Sve dok se ne stvore uslovi da imam jednak, ravnopravan tretman, bez diskriminacije i kršenja prava u postupku.
OBRAZLOŽENJE :
Ovde tužena RS je porenula krivične predmete protiv mene pred nenadležnim OJT Istočno Sarajevo i Osnovnim sudom u Sokocu, tako što je lažirala - falsifikovala ovlaštenje o nadležnosti a najbolji dokaz za to je što u svom podnesku 10.08.2018. nije dostavila nijedan dokument o toj navodnoj nadležnosti.
Ja sam naprotiv sa druge strane priložio ranije "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015."; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS, a sada prilažem dokaze "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." i posebno bitan "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi" iz kojih se vidi da me je tužena transportovala u Sokolac te ostavila na ulici iako sam tražio hitnu pomoć zbog tegoba uzrokovanih polenom ambrozije a nastavlja i dalje da prikriva dokument kojim tvrdi da je stekla nadležnost preko OJTIS i Osnovnog suda u Sokocu.
VSITV-e je već nalagalo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da postupi u skladu sa zakonom a sada u poslednjem dopisu jasno se traži da BLAGOVREMENO, objelodane dokument na osnovu koga su pokrenuli postupak te da ih obavjeste o tome.
Do današnjeg dana OJTIS, odnosno ovde tužena RS, neće da poštuje naloge vrhovne sudske institucije i nastavlja da zloupotrebljava prava i moć koju imaju ali što je najgore NEZAKONITO, jer su lažirali nadležnost. Cilj svega i nije vođenje postupka nego da se stvore uslovi za moju likvidaciju.
Iz tog razloga i predlažem da se sve dalje radnje u ovom predmetu odgode dok tužena RS, ne dostavi VSITV-u i ovom sudu dokaze svoje nadležnosti za postupanje u predmetima 89 0 K 058509 18 KPS i T17 0 KT 0006630 15 a u tu svrhu predlažem da se donese: RJEŠENJE ;
Naređuje se tuženoj Republici Srpskoj da prekine sa diskriminacijom prema tužiocu Zdenku Baji, prekine sve dalje radnje u predmetima 89 0 K 058509 18 KPS i T17 0 KT 0006630 15, dok eventualno ne dostavi ovom sudu kopiju rješenja na kome zasniva nadležnost tih organa po krivičnom djelu "povreda ugleda suda" a u skladu sa nalogom Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

PRILOZI

Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902