ČLANAK 665

RS godinama praktikuje fašizam kao svoju ideologiju uz lopovlik i kriminal a to je potvrdila u predmetu 80 0 P 043325 P2, u kome je fašističke metode "BANDE PLAĆENIH UBICA" iz OT Bijeljina okarakterisala kao "razumno i objektivno" postupanje. Tako da je ovo utvrđenje samo formalnost u zemlji gdje ulice i škole nose nazive "heroja" iz handžar i ustaških formacija i naravno u Bijeljini u kojoj trg nosi ime "đenerala draže mihajlovića"...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE

Naziv "UTVRĐENJE FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE" je samo formalan jer tužena RS godinama praktikuje fašizam kao svoju ideologiju uz lopovlik i kriminal a to je potvrdila u predmetu 80 0 P 043325 P2, u kome je fašističke metode "BANDE PLAĆENIH UBICA" iz OT Bijeljina okarakterisala kao "razumno i objektivno" postupanje. Tako da je ovo utvrđenje samo formalnost u zemlji gdje ulice i škole nose nazive "heroja" iz handžar i ustaških formacija i naravno u Bijeljini u kojoj trg nosi ime "đenerala draže mihajlovića"...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 30) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmenih diskriminatorskih i fašističkih naredbi koje je tužena Republika Srpska izdala preko Okružnog tužilaštva u Bijeljini, te svakodnevno primjenjivala a koje glase:
1) "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI IVONE BAJO, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
2) "O DOLASCIMA, ZAHTJEVIMA I RAZLOZIMA DOLAZAKA LICA ZDENKA BAJE NIKADA VIŠE NE OBAVJEŠTAVATI OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI JER IH NJEGOVI DOLASCI I DOKAZI IZVRŠENJA KRIVIČNIH DJELA UZNEMIRAVAJU..."
povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Dana 09.06.2016. pravo na podnošenje žalbe na odluke o navedenim naredbama, garantovano članom 16 Ustava RS!
2) Dana 09.06.2016. pravo garantovano članom 23 Ustava RS, na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti"!
3) Dana 09.06.2016. pravo na pristup dokumentaciji, garantovano članom 23 Ustava RS o otvaranju i pregledu računara "COMPAQ" serijskog broja 814DYSZ02R0, koji je tužena oduzela po naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp i držala 9 mjeseci u svom posjedu, lažno prijavivši tužitelja za "ugrožavanje sigurnosti" !
4) Dana 09.06.2016. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
5) Dana 09.06.2016. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
6) Dana 09.06.2016. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
7) Dana 09.06.2016. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
8) Dana 09.06.2016. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 2, stav 4 Ustava BIH!
9) Dana 09.06.2016. pravo na nepodvrgavanje mucenju, nehumanom ili ponizavajucem postupku ili kazni, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
10) Dana 09.06.2016. pravo na na slobodu i sigurnost licnosti, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
11) Dana 09.06.2016. pravo na privatni i obiteljski zivot, dom i postu, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
12) Dana 09.06.2016. pravo na imovinu, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminišu tužitelj Zdenko Bajo i drugi članovi porodice Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
(III) Tuzena RS se obavezuje da otkloni negativne posledice diskriminacije.
(IV) Tuzena RS se obavezuje da, u roku od 15 dana, o svom trošku objavi presudu o utvrđenoj diskriminaciji u medijima i to 3 najtiražnija dnevna časopisa u BIH po jednom u 3 različita dana, te na javnom tv servisu 3 puta u tri različita dana, te na regionalnoj BN televiziji 7 puta u 7 uzastopnih dana i to u večernjim vijestima ili alternativno pola sata prije ili poslije! O terminima svih objavljivanja obavezuje se da obavijesti unaprijed Sud i Zdenka Baju radi kontrole, a sve u svrhu edukacije građana i odvraćanja bahatih državnih službenika od dalje diskriminacije prema građanima!

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Dana 15.04.2015. preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini predmete koji su pripadali Ivoni Bajo a poslije njenog ubistva su izuzeti i smješteni u sudski depo. U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano je da je "dječji ruksak" oštećen tako da mu je dvostruko presječen kaiš i veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan nekim hemijskim sredstvom.
Predmet je sa ubijene djevojčice skinuo portir Bobar grupe a potom su ga saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina izuzeli iz istražnih radnji da bi prikrili ubistvo, krijumčarenje i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Već 17.04.2015. nakon svega 2 dana pismeno sam zatražio objašnjenje, "Zahtijev zbog ostecenja predmeta" s obzirom da predmet sam po sebi ukazuje na više krivičnih dijela a prema ZOKP-u predstavlja i novi dokaz u predmetu KTA-596/09, citiram dio: "Dakle od gore navedenog organa zahtijevam da mi pismeno odgovori ko je odgovoran za oštećenje dječjeg ruksaka koje je konstatovano dana 15.04.2015. prilikom preuzimanja izuzetih predmeta ili da me pismeno izvjesti da nema saznanja o tome."
Uz podnesak sam predao i nekoliko fotografija predmeta na kome se jasno vide oštećenja "Dokazni predmeti". Tužena RS je dakle 5 i po godina držala u svom posjedu predmet koji dokazuje ubistvo jednog djeteta i prikrivala oštećenja a potom nastavlja sa kriminalom i fašističkom diskriminacijom zabrane pristupa svim srodnicima djeteta koje je ubila prilikom šverca u partnersku Bobar grupu.
S obzirom da mi je pristup u OT Bijeljina onemogućen godinama isključivo zbog toga što sam razotkrio ovaj zločin pripadnika OT Bijeljina, predao sam 14.05.2015. u prizemlju zgrade "Zahtijev za obnovu istrage" a "Prijavu za više krivicnih djela protiv vise lica" u CJB Bijeljina, sve vezano za materijalni dokaz koji je bio sakriven godinama. Kako je tužena RS nastavila sa prikrivanjem ubistva, podneo sam u svojstvu ponomoćnika gđe Bollin, nove zahtjeve u skladu sa ZOSPI-a u OT Bijeljina 20.10.2015. i CJB Bijeljina 10.11.2015. na šta konačno poslije 6 godina prikrivanja stiže priznanje da organi tužene RS, "ne znaju ništa o uzrocima oštećenja" te prebacuju odgovornost jedni na druge, (Odgovori OT i CJB Bijeljina od 26.10.2015. i 18.11.2015.)
Istovremeno sam pokretao i druge radnje za zaštitu mojih pravnih interesa te sam podneo zahtjeve u oktobru 2015-te, vezano za odnošenje računara po lažnoj prijavi tužene RS protiv mene sa 10 tačaka na šta je uslijedio "Odgovor OT Bijeljina IT-49/15" 08.12.2015. na svega nekoliko redova ali što je posebno bitno u njemu se priznaju istražne radnje "stručnih lica". Podatke o pregledu računara, tužena je bila obavezna predati mi još po pravu iz ZOKP-u, a potom po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 P2, koju predlažem kao dokaz) po garantovanom pravu iz člana 23 Ustava RS, što je tužena ponovo izbjegla, falsifikujući činjenice i dokaze, te je sada taj spor pred sudom u Strazburu, koji ću obavjestiti i o radnjama po ovoj tužbi.
DAKLE UMJESTO DA MI PREDA PODATKE O PRIVATNOJ IMOVINI GARANTOVANO USTAVOM, VEZANO ZA ODUZETI RAČUNAR I IZUZETI RUKSAK, TUŽENA RS JE IZDALA NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA TE SPREČAVA ISTRAŽNE RADNJE O KRIVIČNIM DJELIMA KOJA PRIKRIVA.
Na taj način je izvršila novu diskriminaciju neuručivanjem pismene odluke o sankciji i neomogućavanjem prava na žalbu garantovano članom 16 Ustava RS.
Odmah po prijemu odgovora organa tužene koji NEMAJU POJMA, kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice, ko ga je oštetio i tretirao hemijskim sredstvom, podnosim "Prijavu protiv Bobar grupe" (u prizemlju zgrade) a tužena RS, mjesecima ne reaguje i ne obavještava me o bilo kakvim radnjama pismeno, dok mi je pristup naravno godinama zabranjen.
Dana 31.12.2015. predao sam pismeni podnesak "Novi dokaz za KTA-596-09" u kome sam skrenuo pažnju da materijalni dokaz o čijem oštećenju tužena RS "NEMA POJMA" obavezuje na reakciju prema članu ZKP-u, "Obustava istrage" stav 3. Ali s obzirom da je OT Bijeljina pretvorena u privatni servis mafije koji nema nikakve veze sa zakonima, nastavlja se sa prikrivanjima zločina, diskriminacijom i bezobrazlukom kriminalaca koji su formalno zaposleni u redovima tužene a u stvari su pripadnici mafije, predajem novi podnesak "Zahtjev i upozorenje" te "Zahtjev uredu glavnog tužioca".
Ja naravno nisam ni očekivao da će kriminalci koji godinama saučestvuju u pljačkama milijardi maraka i prikrivanja svih krivičnih dijela tajkunsko političke mafije, pokrenuti bilo kakav postupak ali je to samo jedan od frontova moje borbe sa državnom mafijom, te sam tekstove o tome objavio i na internetu kako bi građanima bilo jasno ko je odgovoran za višegodišnje pljačke, kriminal i bezakonje.
Na sve ovo reakcija kriminalaca iz OT Bijeljina odnosno zločinačke organizacije RS, bila je usmena naredba da ih se više uopšte ne obavještava o mojim dolascima i MATERIJALNIM DOKAZIMA, krivičnih djela koje donosim jer ih to UZNEMIRAVA.
Potpuno je jasno da su kriminalci iz OT Bijeljina još tokom navodne istrage u predmetu KTA-596/09, sakrili "dječji ruksak", prikrili sve unutrašnje povrede Ivone Bajo od vještaka, trasologa, kvar na kamionu i krijumčarenje, da se ne bi uznemiravali ni oni a posebno njihovi mafijaški bosovi, od kojih je jedan u međuvremenu zvanično preminuo a drugi je zvanično u sudskom postupku, sopstvenim dokazima, objelodanio građanima da ima psihički poremećaj.
DA LI SU OSOBE KOJE SAM PISMENO OBAVJEŠTAVAO O DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA PSIHIČKI POEREMEĆENE ILI SU KRIMINALCI NAJGORE VRSTE, BIĆE USTANOVLJENO U KRIVIČNOM POSTUPKU a tome može pomoći i svjedočenje osoba koje predlažem da se saslušaju u dokaznom postupku i to : Kovačević Novak, Stjepanović Danica, Debeljević Milorad, Gruhonjić Muhamed, Borovčanin Danko, Mićić Zoran, Jelačić Srebrenko, svi zaposleni u OT Bijeljina i sudskoj policiji na adresi Vuka Karadžića 3.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću materijal dostaviti u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu, gdje sam već poslao dokumentaciju o razbojništvu koje je tužena RS izvršila 05.09.2012. te potom pred sudovima, lažirajući i falsifikujući, ne samo činjenice, i dokaze nego i datume...!

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtijev zbog ostecenja predmeta
Dokazni predmeti
Prijava za više krivicnih djela protiv vise lica
Zahtijev za obnovu istrage
Zahtjev za informacije 20.10.2015.
Zahtjev za informacije 10.11.2015.

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Zahtjev 18.10.2015.
Odgovor OT Bijeljina IT-49/15 08.12.2015.
Prijava protiv Bobar grupe 27.11.2015.
Novi dokaz za KTA-596-09 31.12.2015.
Zahtjev i upozorenje
Zahtjev uredu glavnog tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902