ČLANAK 535

Iz svega proizilazi da istraga protiv Stjepanović nije pokrenuta jer nije bilo dokaza da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i oštećen, no sada vam se dostavlja dokaz, dokument Osnovnog suda u Bijeljini u kome se konstatuju oštećenja i slike predmeta, što pokazuje ne samo da su počinjeni navedeni disciplinski prekršaji, nego i teška krivična djela sa ciljem da se prikrije ubistvo i kriminal unutar Bobar grupe.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZA UNIŠTAVANJE DOKAZA

Na osnovu člana 57. "Disciplinski prekršaji tužilaca", stavovi:
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošču i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 7. propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca; 16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.
Podnosim pritužbu protiv više lica zaposlenih u OT Bijeljina, od kojih za sada imenujem Stjepanović Danicu, kao postupajućeg tužioca direktno odgovornu za uništavanje odnosno oštećenje privatnog vlasništva stranke u postupku, te članove ureda glavnog okružnog tužioca Kovačević Novaka, Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, koji su saučestvovali u prikrivanju odgovornih kako za to tako i za druga mnogo teža krivična djela koja su u pozadini svega.
Prvi prilog kojim dokazujem disciplinske prekršaje navedenih osoba je "Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta" predat 27.02.2015. u kome je osim povrata predmeta koji su privatna svojina zahtijevano i pismeno obrazloženje o uzrocima oštećenja te da se o tome sačini zapisnik. OT Bijeljina nije uopšte odgovorila na taj zahtijev što sam i predvidio pa sam isti dan predao obavjest o tome i Osnovnom sudu u Bijeljini, koji je reagovao profesionalno te su predmeti preuzeti 15.04.2015. o čemu je sačinjen "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Niko iz OT Bijeljina se nije pojavio na primopredaji niti su dostavili pismeno obrazloženje a stavka broj 11, (metalna korpa sa bicikla) uopšte nije predata, no konstatovano je oštećenje dječjeg ruksaka pod brojem 4. Nekoliko snimaka sa priloga "Dokazni predmeti" pokazuje da je kaiš ruksaka dvostruko presječen, veliki dio nedostaje a većina ostatka je zamrljana nekim hemijskim sredstvom.
Radi se o materijalnom dokazu sa mjesta zločina, koji je dana 23.07.2009. uklonio portir AD Univerzal, sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo. Potom je kamion koji je dovezao švercovanu robu iz Federacije u Bobar grupu, pobjegao prije dolaska policije a navedeni dokaz je potom sakriven i izuzet iz svih istražnih radnji kako bi se ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj.
No to nije početak kriminalnih radnji pripadnika OT Bijeljina jer je godinama ranije pismeno traženo od njih da omogući uvid u dokumentaciju i obrazlože kako je došlo do oštećenja privatne imovine. S obzirom na rokove iz zakona prilažem još dokumente unutar 5 godina starosti i to "Zahtjev za informacije 25.02.2011." zatim "Zabiljeska 06.08.2010." i na kraju "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010.
Zabiljeska 06.08.2010. odnosi se na odluku tužioca Stjepanović da ne preduzima nikakve radnje u predmetu KTA-596/09 poslike prijave protiv portira Sofronića zbog uklanjanja dokaznog predmeta sa mjesta zločina i lažnog iskaza. Samo 4 dana kasnije majka ubijene djevojčice i ja dolazimo da dostavimo nove dokaze i dobijemo odgovore na postavljena pitanja i umjesto da nam se pruži objašnjenje ili bar preda kopija prethodnog dokumenta sprečava nam se pristup a sudska policija po nalogu OT Bijeljina kako se vidi iz Zabilješke od 10.08.2010. mjesecimka laže kako nisu nadležni za predmet. Dakle dana 10.08.2010. majka ubijenog djeteta i ja smo uhapšeni jer navodno OT Bijeljina mjesecima nije nadležna za predmet u kome je 4 dana ranije postupala tužilac Stjepanović...
Danas je opšte poznato da je narko mafija prala novac preko Bobar banke, da je direktor AD Univerzal Slaviša Bobar uhapšen u akciji "Lutka", da su opljačkane stotine miliona depozita preko sada likvidirane Bobar banke ali godinama su iz OT Bijeljina prikrivali dokaze kriminala, te je čak izdata usmena naredba da se zabrani pristup svim srodnicima ubijenog djeteta što je Novak Kovačević, priznao konačno u dopisu VSITV-u "A - 326/12". Naravno tu se ne pominju laži o nenadležnosti niti odgovara kako je dokaz uklonjen sa mjesta zločina.
Važno je istaći da smo 05.08.2010. dio dokaza predali načelniku kriminalistićke policije u CJB Bijeljina g. Teodoroviću, koji je obećeo da će pokrenuti potrebne mjere da se ustanovi odgovornost. Kome je to proslijeđeno nije mi poznato jer gospodin umire samo 5 dana kasnije pod sumnjivim okolnostima. Možda je upravo on poslao materijal u Specijalno tužilaštvo RS gdje g. Mahmut Švraka donosi odluku o nesprovođenju istrage KTA-ST-122/10, dana 20.01.2011. sa obrazloženjem da nisu dostavljeni dokazi da je predmet torba (ruksak) u opisanom stanju, kao ni to da su prikrivene sve unutrašnje povrede od vještaka trasologa. Podsjećam da je zahtijev kojim tražim odgovor od OT Bijeljina upravo o tom predmetu predat narednog mjeseca 25.02.2011. pošto sam dobio pomenutu odluku i prikupljao dokaze. Iz svega proizilazi da istraga protiv Stjepanović nije pokrenuta jer nije bilo dokaza da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i oštećen, no sada vam se dostavlja dokaz, dokument Osnovnog suda u Bijeljini u kome se konstatuju oštećenja i slike predmeta, što pokazuje ne samo da su počinjeni navedeni disciplinski prekršaji, nego i teška krivična djela sa ciljem da se prikrije ubistvo i kriminal unutar Bobar grupe. Ovo je samo mali dio materijala koji imam o tome...

PRILOZI

Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Zabiljeska 06.08.2010.
Zabilješka 1419/10

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902