CLANAK BROJ 30


KAKO MALI ĐOKICA, SHVATA ZAKON I PRAVA


Dana 23.06.2011. poslije podne oko 13:15, usao sam u zgradu gdje su smjestene sudske i tuzilačke institucije grada Bijeljine, sa namjerom da predam materijal u pisarnici tužilaštva...
Radilo se o Zahtjevu za pristup informacijama i disku sa dokazima o ubistvu djevojcice Ivone Bajo, te dokazima o ucestvovanju tužioca Stjepanović Danice u prikrivanju tog ubistva.
Kako mi je vec oko godinu dana onemogućeno da ostvarim bilo koje pravo predvidjeno zakonom u Tuzilastvu, kao recimo podnošenje prijave, navodim relevantne članove :

Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.

Podnošenje prijave
(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.
(2) Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozoriće se na posledice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačiniće se službena zabilješka.
(3) Ako je prijava podnesena sudu ili ovlašćenom službenom licu, oni će prijavu primiti i odmah i dostaviti tužiocu.
- nedavno sam dostavio obavještenje na adrese drzavnih institucija, da takvo nezakonito ponašanje i bahatost, neću više dozvoliti i da ću ako se to nastavi, da se mirnim putem suprotstavim tom nasilju...
Jedno vrijeme se pokušalo potpuno onemogućavanje predaje dokumenata, ali kad sam ih upozorio na član KZ-a :

Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva
(1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.
- od toga se odustalo i dokumentaciju, (kojoj se kasnije gubio svaki trag) sam predavao u prizemlju zgrade u hodniku, kao pas lutalica, dok je Pravilnikom jasno propisan nacin predaje dokumenata, (član 75, relevantni stav) :

Prijem - registracija dokumenata
1. Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa i drugih pismena u tužilaštvima se vrši u toku radnog vremena u pisarnici.
Naravno, da to nije kraj potpunog bezakonja i samovolje Tuzilaštva, jer iako sam opunomoćen da zastupam sestru, majku ubijene Ivone Bajo, a imam i sopstvene razloge za pristup i razgovor sa ovlaštenim osobama, to se konstantno sprečava! Relevantni stavovi iz članova 69 i 70 Pravilnika :

Radno vrijeme
3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan.

Poštivanje radnog vremena
1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama.
Dakle iako je sve jasno određeno zakonom, kriminalci iz vlasti to ne poštuju i sprečavaju bilo kakav pokušaj da se dostavi materijal o ubistvu, na zakonom propisani način, iz razloga, što su to dokazi o njihovim krivičnim djelima...
Dakle iako sam i danas jasno istakao da želim, predati materijal na zakonom propisani način, pripadnik sudske policije je javio da ako meni ne dozvole pristup, neko sidje dole, (sa 4-og sprata), sto se i desilo. Ja to naravno nisam prihvatio, nego sam se izvinio gospođi, što su je pozvali i što je uzalud silazila. Nije mi odmah bilo jasno, zašto, su to uradili, kada sam bio izričit, da to neću prihvatiti ???
No ubrzo sam shvatio: Na suđenju, (pošto sam uhapšen), pokušaće se predstaviti, da mi je bilo omogućeno da predam materijal i na taj način opravdati nezakonito sprečavanje u ostvarenju zakonskih prava. Do suđenja još nije došlo, iako sam takođe bez osnova pritvoren 3 i po sata, a morao sam da budem izveden pred sudiju najkasnija za 12 sati...
Zato pišem ovaj tekst, prije suđenja, jer sam uvjeren, da će predstavnik optužbe upravo ovako pokušati da opravda nasilje i pokušaću da se pozovem na njega, kako bih pokazao da sam razotkrio plan kriminalaca iz tužilaštva...
No to, će biti uz eventualnu dozvolu sudije, da se pozovem na moj tekst sa interneta, no ako se to ne desi, obrazložiću svoj stav usmeno. A sada zbog građana, pojašnjenje o tome, u čemu je nezakonitost, predaje materijala, u hodniku:

Povreda ljudskog dostojanstva
Sluzbeno lice koje u vrsenju sluzbe, zloupotrebom svog polozaja ili ovlascenja drugog grubo zlostavlja, zastrasuje, tjelesno povrijedi ili uopste prema njemu postupa na nacin kojim se vrijedja ljudsko dostojanstvo, kaznice se zatvorom do tri godine.

Povreda ravnopravnosti gradjana
(1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji koze, vjeri, polu, jeziku, politickom ili drugom ubjedjenju, polnoj usmjerenosti, nacionalnoj ili etnickoj pripadnosti, imovnom stanju, rodjenju ili socijalnom porijeklu, obrazovanju ili drustvenom polozaju uskrati ili ogranici slobodu ili pravo covjeka utvrdjeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, ili ko na osnovu ove razlike daje gradjanima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu, zakonu ili ratifikovanom medjunarodnom ugovoru, kaznice se zatvorom do tri godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko vrsi proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi.
(3) Ako djelo iz st. 1. i 2. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
A sada dva primjera, ( a mogao bih da navedem na stotone takvih) :
Sudija, koji meni bude sudio, ima kao i svaki drugi, svoju sudnicu, radni sto i sve ostale "rekvizite".
Zamislimo da sad neki kriminalac, izbaci radni sto sudije u hodnik, te ako se ovaj pobuni, kaze :
"PA, BILO TI JE OMOGUĆENO DA RADIŠ" ?????????????????????????
Ili drugo, vi koji ste srećom zaposleni i imate topli obrok, (u tanjiru, sa priborom i hlebom), zamislite da vam dodje neki silnik, prospe jelo na pločice, odnese pribor i kaže "LIŽI SA PODA". Ako se pobunite, čujete odgovor :
"PA, BILO TI JE OMOGUĆENO DA JEDEŠ" ?????????????????????????
Tako "mali Đokica" shvata zakon i ljudska prava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 29


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:          TUŽBA 
Tužilac: BUDIMKA BAJO BOLLIN
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA

UVODNI DIO


Prije predaje ove tužbe sudu, pokušalo se sa postizanjem vansudskog dogovora sa tuženom stranom. U nastavku ce biti predočen kompletan tekst prijedloga o tome,(između dvije horizontalne linije) upućen, institucijama tužene, Republike Srpske, kako bi Sud imao punu predstavu o svim činjenicama, koje su prethodile ovoj tužbi i uticale na njen sadržaj...

Napomena: Tužba je sačinjena u dvije verzije i to štampana, na papiru i digitalna, na disku u prilogu, sa aktivnim linkovima ka fajlovima na koje se poziva, uvažavajući činjenicu, da je dio dokaznog materijala u formi, slika i audio zapisa.
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao stetne posljedice, odvijao ne samo u gradu, nego čak u službenim prostorijama suda... Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koju je tužitelj imala, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, a koji su posredno nanijeli i materijalnu štetu, na način koji će biti opisan u daljem tekstu tužbe.
Materijalna vrijednost spora, (nanesena materijalna šteta), je oko 1000 KM, što je minimum odštetnog zahtjeva. Kada se radi o nematerijalnoj šteti, nju je nezahvalno procijenjivati, ali je tužitelj, BUDIMKA BAJO BOLLIN, spremna da od tog dijela odustane, ukoliko se postigne dogovor sa tuženom stranom, te će im se to ponuditi. Ukoliko tuženi ne prihvati nagodbu, kao sastavni dio tužbe će biti navedena i nematerijalna šteta, a spor će biti i internacionalizovan, sa mogućnošću da više stotina puta premaši osnovni iznos od 1000 KM.
Radi se naime o brutalnom kršenju prava predviđenih zakonom, jer je majka ubijenog djeteta donoseći dokaze o tome, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, omalovažavana, šikanirana, a čak joj nije dozvoljeno da pozove pravnog zastupnika, iako je to tražila i sve sa ciljem da se pomogne izvršiocima ubistva i spriječi istraga o tome...
Ovaj dokument je "radna verzija" i bice u slicaju potrebe modifikovan i doradjen, ako naravno dogovor sa odgovornom, tuženom stranom ne bude moguć. Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. Tako je za vrijeme fiktivne istrage tužilac OT Bijeljina Stjepanović Danica, iako joj je to dužnost, odbila da uzme izjavu od gradjanina, ujaka ubijene djevojčice, jer je to kvarilo njen plan da prikrje ubistvo Danica.
Kriminalac Stjepanović, u ovom audio zapisu jasno pokazuje da ne zeli razgovor sa osobom koja joj je predhodno dostavila materijal na disku, koji ukazuje da se radi o ubistvu...
Istovremeno se javnosti plasira vise laži i falsifikata, o kojima sada nece biti riječi, a takodje se izbjegava razgovor sa majkom ubijenog djeteta, sve sa ciljem da se zločinački plan nesmetano izvrši. Finalizacija toga je sramno Obavještenje o nesprovođenju istrage Obavijest. Tom prilikom je od strane Sudske policije, a po nalogu OT Bijeljina onemogućen pristup dokumentaciji, kako bi se podneo adekvatan prigovor, i kako ne bi bile otkrivene sve kriminalne radnje državnih organa usmjerene na prikrivanje ubistva.
No, iako je tokom same istrage izvršeno više krivičnih djela, sa time se nastavlja još intenzivnije po obustavi istrage: Iako je ZKP predvidio obavezu tužioca da analizira sve nove informacije, to se uporno izbjegava i čak zabranjuje pristup članovima porodice, kako ne bi mogli dostaviti materijal, što je pravo predvidjeno zakonom.
Tako je još u februaru 2010. tužilastvu predat prvi materijal (u pisarnici, dok se direktan razgovor i davanje izjave izbjegava konstantno već 15 mjeseci, sa ciljem da se ti dokazi "zagube"). Taj prvi, meterijalni dokaz je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Jesno se vidi na slici, Torba da je kaiš iste presječen. Komad nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Sve te podatke servis mafije OT Bijeljina je krio za vrijeme navodne istrage...
Naravno i danas 15 mjeseci kasnije, niko iz ove mafijaške vlasti nema odgovor na to, zašto je torba u takvom stanju i ko je presjekao kaiš, ko je isti oprao i zašto je to sakriveno od porodice i javnosti???
Jedina reakcija OT Bijeljina je bila da se naloži Sudskoj policiji, sprečavanje pristupa tužilaštvu, prije svega ujaku djevojčice, kao svjedoku i zastupniku majke ubijene djevojčice Punomoc. a u kasnijem periodu se pokušalo lažnom prijavom, oteti sve što ukazuje na njihove kriminalne aktivnosti, tako što su izdejstvovali nalog za pretres i odnošenje računara...
Sa polaznom pretpostavkom da je prikrivanje dokaza izvršeno bez znanja tužioca, više pute se o tome obavještava i traži razgovor sa njim, usmeno i pismeno. Zahtjev tuziocu je samo jedan od dokumenata, koji to dokazuju. Kada je postalo očito da je tužic Stjepanović, upravo taj kriminalac, koji je sakrio te dokaze, obavještava se više puta ured Glavnog okružnog tužioca, a dokumenti Obavjestenje i zahtjev 1 i Obavjestenje i zahtjev 2 to takođe dokazuju.
Ovaj dokument je sačinjen u vrijeme, kada je već odavno bilo jasno da je glavni tužilac Kovačević Novak, kriminalac, koji je dao aktivan doprinos prikrivanju ubistva, i namjena mu je bila upravo da bude korišten kao dokaz na sudu. Naime kako se konstantno dolazilo do novih dokaze o ubistvu i kriminalu drzavnih organa, kao dokaz tome je izjava vještaka dr. Busarčevića, Istina o ubistvu iz koje se jasno vidi da mu je OT Bijeljina namjerno uskratio, (sakrio - falsifikovao) podatke o unutrašnjim povredama, koje je djevojčica imala, sa namjerom da se vještak navede na pogrešan zaključak i potvrdi monstruozni plan tuženog.
Tekstualna verzija izjave je u dokumentu Izjava vjestaka.
Kako je taj snimak predat 5 dana ranije načelniku kriminalističke policije g. Teodorović Aci, sa kojim je postignut dogovor da na osnovu njega i još nekih dokaza podnese Zahtjev, za saslušanje tužioca, bilo je za očekivati da će kriminalci na sve načine pokušati da spriječe predavanje tog materijala u Tužilaštvu.
Bitno je istaći da su neposredno prije hapšenja o kome će još biti riječi podnesene krivične prijeve Prijava protiv Novaka 2 i Prijava protiv Sudske policije, zbog nezakonitog sprečavanja , odnosno onemogućavanja da se dokumenti i dokazni materijal, predaju na zakonom propisani način.
Kako je jasno istaknuto i Sudskoj policiji, kao "kuriru" i OT Bijeljina, kao primaocu poruka da ćemo donijeti nove materijale i insistirati na stavu tužilaštva po pitanju dosada dostavljenih dokaza, postaje očito da je nezakonito hapšenje gdje. Budimke 10.08.2010. bilo smišljeno i planski izvedeno ne samo sa ciljem da se spriječi dostava novih dokaza, nego i čin osvete za neposredno predate prijave.
Sutradan po tom dogadjaju, pomenuti načelnik policije je pronadjem mrtav u sumnjivim okolnostima. Nikada nije izvrsena autopsija, a šta se desilo sa materijalom koji mu je dostavljen pred smrt je tajna, koju je odneo u grob...
Dakle, iako je nesporno pravo gradjanina da podnese krivičnu prijavu, to je brutalno spriječeno od strane kriminalaca, koji su naložili to nezakonito hapšenje Sudskoj policiji. Ističući prije svega korektnost svih pripadnika sudske policije, mora se istaći da je u tekstu Zahtjeva : Zahtjev 1, Zahtjev 2 i Zahtjev 3 izneseno namjerno više laži, sa ciljem da nam, se nanese šteta i izdejstvuje osudjujuća presuda, kako bi se "dozvali pameti" i odustali od borbe protiv mafije iz vlasti...
Detalji o tome će po potrebi biti dokazivani na sudu, a na osnovu zvanične sudske dokumentacije...
Tom prilikom je uskraćeno gdji Budimki da pozove advokata, a nije dozvoljeno ni iznošenje odbrane, sa obrazloženjem da sudija nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati. Očito pravni argument...
Detalji o tome i izvodjenje dokaza, takodje po potrebi, a tekst u kome se osuđuje majka ubijenog djeteta, zato što se usudila da pokuša dostaviti dokaze o ubistvu njenog djeteta je u dokumentima : Osuda 1, Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu kriminalnu presudu je naravno uložena žalba, koja sada neće biti predočena, ali će po potrebi biti korištene u sudskom procesu. Krajem 2010. Okružni sud donosi Rješenje kojim konstatuje nezakonitosti od strane državnih organa izvršenih tom prilikom i obustavlja postupak Oslobadjanje 1, Oslobadjanje 2.
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom...
Jedan od elemenata na koji se pokušala skrenuti pažnja tužilaštvu, sem navedenih je i traka, koja se koristi za španovanje tereta, Traka. Njene dimenzije u dlaku odgovaraju dimenzijama povrede na tijelu djevojčice, posebno probodenoj prsnoj kosti, a po mišljenju jednog vještaka, koje je takođe dostavljeno tužilaštvu, predmet koji je ubio djevojčicu je trakastog oblika...
Iz svega ovoga je lako dokazivo ne samo da je cerka Budimke Bollin Bajo ubijena, nego i da je organizovanim djelovanjem kriminalaca iz ograna vlasti tužene Republike Srpske, izvršeno više krivičnih djela sa ciljem da se ubistvo prikrije, a kao posledica toga je materijalna i nematerijalna šteta, nanesena tužiteljki.
Prva materijalna posljedica je propuštanje rezervisanog leta Karta, gdje su crveno obeleženi datum i vrijeme. Takodje isti dokoment u html fajlu, (originalno) Karta, .
Tako je drugi let, sutradan marala da rezerviše hitno, po najskupljoj tarifi, (koja je jedina preostala), oko 600 KM. Za troškove osobi koju je platila da je zamjeni (11.08.2010. na poslu) i druge "sitnije" izdatke, odlazi još oko 400 KM, što iznosi ukupno 1000 KM i to je OSNOVNI ZAHTJEV tuženom za nadoknadu štete.
No kako je dokumentom, kojim se zahtijeva pokretanje prekršajnog postupka, opisana kao neko ko "remeti red i mir", a morala je da ga predoči kao dokaz za kašnjenje, on pokreće niz okolnosti koje dovode do otkaza i gubitka posla :Otkaz. Tako materijalna šteta indirektno postaje mnogo veća, a činjenica da je tužilac bez posla će biti korištena kao argument za oslobađanje od sudske takse.
Dakle ova radna verzija Tužbe je namjenjena tuženom i nudi mogućnost dogovora :
1. Minimalno dogovorno isplaćivanje odštete od 1000 KMuz obavezu tuženog da odmah po postignutom sporazumu, u svim sredstvima informisanja objavi dokaze koji ukazuju na ubistvo i odgovornost istražnih organa, te neodložno pokrene istragu o tome kako je do prikrivanja ubistva došlo. Detalji će obavezno biti dogovoreni sa zastupnikom gdje Budimke...
2. Ukoliko tuzena Republika Srpska, odbije da postupi po zakonu i istraži kriminal u svojim redovima, tužba će biti doradjena, modifikovana i dopunjena nematerijalnom štetom u iznosu od 500000 KM...
3. Tuzba za materijalnu i nematerijalnu štetu za ubistvo Ivona Bajo, prikrivanje istog i sve radnje koje su imale za posljedicu, poniženje, maltretiranje, šikaniranje majke ubijene djevojčice i nanošenje duševnog bola, te kršenja njenih osnovnih ljudskih prava, biće predata Sudu za ljudsaka prava u Strazburu sa odštetnim zahtjevom od 5000000 KM
Ukoliko tužena Republika Srpska odbije dogovor i podrži kriminalce u svojim redovima, o svim detaljima će biti obavještena javnost...

REZIME


Tuzenoj Republici Srpskoj, je dakle predocen veci dio materijala, na kome tuzilac, zasniva svoju eventualnu tužbu i to prvo u razgovoru sa Pravoblanilaštvom, (kancelarija u Bijeljini), koje je iznelo stav, da nisu nadležni za postizanje nagodbe, te da se obratimo Ministarstvu pravde, što je i učinjeno. Za manje od 7 dana, stigao je odgovor u kome i Ministarstvo pravde ističe da nije nadležno, te da očekujemo obaviještenje od Pravobranilaštva...
Uvažavajući korektan odnos obe ove institucije u tim kontaktima, imali smo namjeru, prihvatiti taj stav uz pojašnjenje, koliko je dug taj vremenski period, poučeni iskustvom da je dosadašnja praksa pokazala, kako je jedina taktika službenika tužene, da maksimalno odugovlači i opstruiše sve vezano za ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Čekati na neko obavještenje, nekoliko mjeseci ili godina, nemamo namjeru, tim prije što se paralelno vode aktivnosti i na drugim poljima, prvenstveno obavezi Tužilaštva, shodno članu ZKP-a "Obustava istrage" stav 3...
Tako je ponovo obavljen razgovor sa Pravobranilaštvom i predočen je dokument iz Ministarstva pravde. Stav pravobranilaštva je bio da naš prijedlog nije dobro shvaćen, ( kao mozda su mislili da se radi o nadoknadi za ratnu odštetu), te da se dostavi novi dokument u kome ce se to pojasniti Objasnjenje tuzbe.
Pomenuti dokument je poslan standardnom i elektronskom postom, na obje adrese. Posto je uočena greška u datumu, (umjesto 20.06. naveden je 20.08. vjerovatno zbog toga što je u tom mjesecu izvršeno nezakonito hapšenje, ispravke su upućene elektronskom poštom u dvije poruke Institucijama Republike. No s obzirom da je prvi vremenski rok za prihvatanje naše ponude, 10.06.2011 vec prošao, a ni do 20.06.2011 nije bilo obavještenja, samo o tome da li prihvataju razgovor i dogovor o tome, smatramo da je nas predlog neprihvatljiv za tuženu stranu.
Dakle tužena Republika Srpska će radije rizikovati, da izgubi parnicu od 5 miliona KM, nego da isplati 1000 KM i samo postupi po odredbama ZKP-a i analizira dokaze koji su joj dostavljeni, a ukazuju na ubistvo jednog djeteta i prikrivanje istog od njenih službenika. Jasno je zašto je to tako: OT Bijeljina, odnosno, osobe, koje su izvršile više krivičnih djela i sprečavali građene u ostvarenju osnovnih prava predviđenim zakonom, sa ciljem da pomognu ubicama i zaštite ih, su samo izvršioci naloga mafije od koje su korumpirani.
Dakle, kako tužilac Budimka Bollin Bajo, raspolaže sa materijalnim dokazima, ne samo o kršenju prava predviđenim zakonom, koji se u kontinuitetu brutalno sprečavaju od strane institucija tužene Republike Srpske, već skoro dvije godine, nego i o dokazima, o teskim krivičnom djelima, izvršenim od strane službenika tužene, sa ciljem da se prikrije ubistvo, zastupnik tužene, će po svoj prilici pokušati da izbjegne ili bar odgodi sudsku raspravu, pozivajući se na sve moguće izgovore.
No nas stav je jasan : Sud u Bijeljini je mjesno nadležan sud i bilo koje drugo rješenje bi višestruko uvećalo troškove, jer bi svi akteri morali iz Bijeljine da putuju, recimo u Banjaluku, sa opasnošću da i ne stignu na vrijeme...
No poštujući, zakonsku proceduru ističemo sledeće :
Nudi se tuženoj Republici Srpskoj, da prihvati kao činjenicu da je Tužilaštvo spriječilo gradjanina da da izjavu o saznanjima da kojih je došao i odbilo da o tome uzme izjavu, da su takodje odbili da evidentiraju krivičnu prijavu, da nisu poštovali odredbe KZ-a, da su lažno informisali javnost i falsifikovali izjave vještaka. Da su materijalne dokaze sa lica mjesta, sakrivali, prethodno uklanjajući sa njih tragove ubistva. Da su smišljeno, planski, monstruozno, obmanuli vještake, da bi dobili od njih misljenje koje žele, pa kad ga i tako nisu dobili, da su i to falsifikovali na svom sajtu.
Da počev od februara 2010, sprečavaju pristup i dostavu materijala Tužilaštvu, a u svrhu toga su naložili i nezakonito hapšenje. Da odbijaju analizirati dokaze koji su dostavljeni i poslije 15 mjeseci od dostave prvih dokaza, nijedna institucija nema odgovore, na to ko je i zašto prikrivao dokaze ubistva. Te da se konstantno sprečava predaja materijala i danas na način predviđen zakonom i kontakt sa Tužilaštvom, zastupniku tužiteljke, kako bi se formalno mogli praviti neupućeni u postojanje tih dokaza.
Ukoliko tužena prihvati da je sve to istina, neće biti potrebno izvođenje dokaza, koji su faktički već predočeni i nema potrebe da se dalje obrazlažu, ali naravno mi ćemo to učiniti i zavisno od stava tužene, izvoditi dokaze u segmentima, koje tužena ne bude eventualno prihvatila, kao činjenično stanje.
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:
STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN...
Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli materijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta.
Iz toga je lako izvodivo, da je tužena, odgovorna i za nasilnu smrt djeteta, te će i to predstavljati dio odštetnog zahtjeva. Tuzilac Budimka Bollin Bajo, sa poziva na pravo iz ZPP-u da bude oslobođena od plaćanja taksi i troškova postupka, jer je od 28.10.2010. nezaposlena, a što je velikoj mjeri posledica nezakonitog hapšenja od strane službenika tužene. Skenirani dokument je na disku, a nalazi se i kopija u prilogu...
S obzirom da ćemo lako dokazati sve kriminalne radnje tužene, predlažemo da sud donese sledeću odluku :
Nalaže se tuženoj Republici Srpskoj, da na ime odštete za materijalnu i nematerijalnu štetu, nanesenu tužiocu, Budimki Bollin Bajo, za nasilnu smrt njenog djeteta Ivone Bajo, te prikravanje dokaza o tome i uskracivanje prava predviđenih zakonom, isplati nadoknadu od 5 miliona KM.
Očekujemo od Suda da će po prijemu ove tužbe, neodložno reagovati i shodno članu ZKP-a "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" izvršiti svoju dužnost i učiniti sve što je potrebno da krivci za teška krivična djela, o čemu se na disku nalaze dokazi, budu ispitani i procesuirani, te kažnjeni po zakonu...

PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV KOVAČEVIĆ NOVAKA
Prilog 2 : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA (SUDSKE POLICIJE)
Prilog 3 : GDJE ISTINA LEŽI
Prilog 4 : ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Prilog 5 : RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA
Prilog 6 : RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA
Prilog 7 : RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
Prilog 8 : DISK : TUZBA I DOKAZI

BUDIMKA BOLLIN BAJO
po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 28

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE


VLADI REPUBLIKE SRPSKE
PRAVOBRANILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

 

Obavjestavam institucije Republike Srpske da ce u slucaju neprihvatanja nase ponude za vansudski sporazum, do 20-tog juna 2011 godine biti preduzete i druge aktivnosti.

Sem objave teksta tuzbe na internetu i proslijedjivanja medijima, sa akcentom na detalje ponudjenog sporazuma, u najkracem roku ce biti predata i tuzba Sudu u Strazburu.

Kako je ocito da bi prvi potez Pravobranilastva, po predaji tuzbe u domacem sudu, bila opstrukcija, pod raznim izgovorima, od pozivanja na nenadleznost, prije svega pa nadalje, a jasno je da su sem servisa mafije Tuzilastva, koje je i odgovorno za sva krivicna djela, iz kojih je proizasla steta, i Pravobranilastva, koja obavlja tehnicki dio posla u zastiti interesa Republike, i Sudovi dio institucija tuzene.

Iako vjerujemo u objektivnost sudija, poslije najnovijih dogadjaja i afere "Prisluskivanje" ocito je de ne zivimo u policijskoj drzavi, kako neki kazu, nego u mafijaskoj, a citiram jednog sudiju, koji je svoju odluku opravdao rijecima "Vise volim svoj zivot, nego pravdu" , jasno je da ce mafija nece birati sredstva, pa i takva da prijeti sudijama i svjedocima.

Izvor sveg zla i kriminala u zemlji je tuzilastvo!

Dobili ste neoborive dokaze o prikrivanju ubistva djevojcice Ivone Bajo. Navodim samo neke :

http://zdenkobajo.blog.rs/blog/zdenkobajo/generalna/2011/03/25/glas-istine

http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc

Rade li dakle ti tuzioci po vazecim zakonima?

Da li su radili za svoje interese i interese mafije kojoj sluze ili je nalog za prikrivanje ubistva dosao iz vrha vlasti Republike Srpske, sto je takodje kriminalno.

Svaki pravnik u sluzbi drzave, moze vidjeti da sa ovim dokazima, nema sta da trazi na sudu i da ce spor biti izgubljen. Ovo je jedinstvena prilika da se obracunate sa kriminalcima koji su formalno u sluzbi drzave, a korumpirani su od strane organizovanog kriminala.

Neko se nasao ovlastenim da prisluskuje gradjane, poput mene, a to se radi i danas.

Ima li neko ovlasten da ispita i procesuira ubice i kriminalce iz Tuzilastva.

Ili ce to biti uradjeno poslije sudskog procesa, kad ga dobijemo.

Samo sto ce krivaca tada biti mnogo vise...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 27

O aferi prisluskivanje


INSTITUCIJAMA REPUBLIKEMEDIJIMA
GRADJANIMA
O AFERI PRISLUSKIVANJE

Vec duzi vremenski period sam obavjestavao medije i upozoravao ih da su Tuzilastva servis organizovanog kriminala i dostavljao dokaze o tome. Nazalost pod terorom tuzilacke mafije, koja je majka zastitnica svih mafija, nijedan medij ne smije da objavi dokaze o umjesanosti tih kriminalaca iz vlasti u ubistvo jednog djeteta.
Stoga sam dio materijala, koji dokazuje da je institucija tuzilastva, najobicnija mafijaska organizacija, sa ciljem da zastiti bosove organizovanog kriminala, objavio na internetu, na lokacijama:
http://zdenkobajo.blog.rs/.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002184140160&sk=wall#!/.
http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc.
http://www.2shared.com/file/3nnGwRu1/Ko_je_ubio_Ivonu.html.
Takodje sam naveo i imena kriminalaca iz drzavnih organa, protiv kojih imam neoborive dokaze, sa ciljem da ih iznerviram, uznemirim i isprovociram, kako bi oni ili neko drugi, "po sluzbenoj duznosti" reagovali i optuzili me bilo privatno, bilo, u formi krivicne prijave, pod bilo kakvim izgovorom...
Naravno, da se ti kriminalci ne usudjuju, pojaviti na sudu! Jos u martu 2010, godine, tuzilacka mafija je nezakonito izdejstvovala, akciju protiv mene, kakvu prosjecan gradjanin, ne moze ni da zamisli:
Osim sto su me pozvali na "informativni razgovor" poslije kakvog je preminuo gradjanin Nedeljko Radman, i pretresli prostorije, te odnijeli racunar, na kome su smatrali da se nalaze svi dokazi o njihovom kriminalu, nalozili su presretanje, legitimisanje i pretresanje, ne samo mene, nego svakog koga vide sa mnom u drustvu...
Sem toga sam pracen, patrolnim kolima, policajcima u civilu, a ustanovljeno je i strazarsko mjesto u 3 smjene, pred mojom kucom. Jedno od vozila koristenih u tu svrhu, a registrovano za potrebe drzavnih obavjestajnih sluzbi, se vidi na slici u prilogu. O prisluskivanju telefona, blokadi i pracenju interneta, ne bih ni trosio rijeci, jer sa tim zivim 24 sata na dan. poslednjih 2 godine...
Iako sam formalno optuzen za "Ugrozavane sigurnosti" (citaj: planiranje atentata na 6 pripadnika tuzilastva), tuzilacka mafija, koja ima neogranicene resurse i moc, se za 15 mjeseci ne usudjuje suprotstaviti meni, na Sudu iako nasuprot njima imam samo svoje znanje i hrabrost...
Izgleda da je to vise nego dovoljno protiv te bande kriminalaca i kukavica! Novinari, slobodni mediji, ne dozvolite da vas uplasi ta banda kriminalaca.
Na internetu je vec objavljena informacija da je svaki gradjanin, koji je preisluskivan, morao o tome biti obavjesten.
Svako od njih, ko je prisluskivan nezakonito, moze podnijeti krivicnu prijavu i tuzbu za nadoknadu stete...
I dobice na sudu, ako ima dokaze! Cilj akcije protiv medija je da se oni uplase i ne proslijede dokaze gradjanima.
Ja sam predao vise krivicnih prijava, protiv pripadnika najgore mafije : TUZILACKE MAFIJE.
Samo nastavite sa vasom borbom i pozovite gradjane da vam se pridruze, podrze vas i pokrenu proteste, protiv mafijaskih vlasti u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U prolog tome navodim jedan od clanova iz Krivicnog zakona :

Povreda slobode izrazavanja misli (clan 180)
(1) Ko uskrati ili ogranici slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu stampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ogranici pristup informaciji ili slobodu obavjestavanja, osim ako se ne radi o drzavnoj, vojnoj ili sluzbenoj tajni.
JEDNO OD VOZILA KORISTENIH ZA DANONOCNI NADZOR
JEDNO OD VOZILA KORISTENIH ZA DANONOCNI NADZOR

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 26


INSTITUCIJAMA REPUBLIKE

MEDIJIMA
GRADJANIMA
O AFERI PRISLUSKIVANJE

Vec duzi vremenski period sam obavjestavao medije i upozoravao ih da su Tuzilastva servis organizovanog kriminala i dostavljao dokaze o tome. Nazalost pod terorom tuzilacke mafije, koja je majka zastitnica svih mafija, nijedan medij ne smije da objavi dokaze o umjesanosti tih kriminalaca iz vlasti u ubistvo jednog djeteta.
Stoga sam dio materijala, koji dokazuje da je institucija tuzilastva, najobicnija mafijaska organizacija, sa ciljem da zastiti bosove organizovanog kriminala, objavio na internetu, na lokacijama:
http://zdenkobajo.blog.rs/.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002184140160&sk=wall#!/.
http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc.
http://www.2shared.com/file/3nnGwRu1/Ko_je_ubio_Ivonu.html.
Takodje sam naveo i imena kriminalaca iz drzavnih organa, protiv kojih imam neoborive dokaze, sa ciljem da ih iznerviram, uznemirim i isprovociram, kako bi oni ili neko drugi, "po sluzbenoj duznosti" reagovali i optuzili me bilo privatno, bilo, u formi krivicne prijave, pod bilo kakvim izgovorom...
Naravno, da se ti kriminalci ne usudjuju, pojaviti na sudu! Jos u martu 2010, godine, tuzilacka mafija je nezakonito izdejstvovala, akciju protiv mene, kakvu prosjecan gradjanin, ne moze ni da zamisli:
Osim sto su me pozvali na "informativni razgovor" poslije kakvog je preminuo gradjanin Nedeljko Radman, i pretresli prostorije, te odnijeli racunar, na kome su smatrali da se nalaze svi dokazi o njihovom kriminalu, nalozili su presretanje, legitimisanje i pretresanje, ne samo mene, nego svakog koga vide sa mnom u drustvu...
Sem toga sam pracen, patrolnim kolima, policajcima u civilu, a ustanovljeno je i strazarsko mjesto u 3 smjene, pred mojom kucom. Jedno od vozila koristenih u tu svrhu, a registrovano za potrebe drzavnih obavjestajnih sluzbi, se vidi na slici u prilogu. O prisluskivanju telefona, blokadi i pracenju interneta, ne bih ni trosio rijeci, jer sa tim zivim 24 sata na dan. poslednjih 2 godine...
Iako sam formalno optuzen za "Ugrozavane sigurnosti" (citaj: planiranje atentata na 6 pripadnika tuzilastva), tuzilacka mafija, koja ima neogranicene resurse i moc, se za 15 mjeseci ne usudjuje suprotstaviti meni, na Sudu iako nasuprot njima imam samo svoje znanje i hrabrost...
Izgleda da je to vise nego dovoljno protiv te bande kriminalaca i kukavica! Novinari, slobodni mediji, ne dozvolite da vas uplasi ta banda kriminalaca.
Na internetu je vec objavljena informacija da je svaki gradjanin, koji je preisluskivan, morao o tome biti obavjesten.
Svako od njih, ko je prisluskivan nezakonito, moze podnijeti krivicnu prijavu i tuzbu za nadoknadu stete...
I dobice na sudu, ako ima dokaze! Cilj akcije protiv medija je da se oni uplase i ne proslijede dokaze gradjanima.
Ja sam predao vise krivicnih prijava, protiv pripadnika najgore mafije : TUZILACKE MAFIJE.
Samo nastavite sa vasom borbom i pozovite gradjane da vam se pridruze, podrze vas i pokrenu proteste, protiv mafijaskih vlasti u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U prolog tome navodim jedan od clanova iz Krivicnog zakona :

Povreda slobode izrazavanja misli (clan 180)
(1) Ko uskrati ili ogranici slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu stampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ogranici pristup informaciji ili slobodu obavjestavanja, osim ako se ne radi o drzavnoj, vojnoj ili sluzbenoj tajni.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

CLANAK BROJ 25

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE


GRADJANIMA
O NADLEZNOSTI VSITV

Napomena:Dokument je namjenjen prije svega građanima ove zemlje, i već se nalazi na internetu, sa namjerom da im približi nadležnosti nekih visokih državnih institucija, ali će biti upućen i tim institucijama, nažalost iz istih razloga...
Na početku bih prije svega da se zahvalim onim organima, koji su odgovorili na dopise koje sam slao, pakazavši interes i želju da rade po zakonu. Necu navoditi o kome se radi, jer su svi oni koje sam isticao kao pozitivan primjer imali kasnije probleme zbog toga.
No osnovna zamjerka svima je u pogrešnom, netačnom interpretiranju nadlažnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSITV), parafraziram : VSITV je nadlezno za riješavanje problematike, koja se odnosi na odluke bilo kojeg tužilačkog i sudskog tijela na području Bosne i Hercegovine.
Na linku
O NADLEŽNOSTIMA.(http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777438) nalazi se opis nadležnosti VSITV, gdje je jasno istaknuto da su, preko svog organa Ureda disciplinskog Tužioca (UDT) nadležni isključivo za disciplinske prekršaje.
Materijal i dokazi koje sam dostavljao, a o kojima će još biti riječi, odnose se prije svega na krivična djela, koje su izvršavali, kako prije svega tužioci, tako i pripadnici kriminalističke policije.
Siguran sam da nadležni organi, znaju razliku između krivičnog djela i disciplinskog prekršaja, ali i zbog njih, a prije svega zbog građana, navodim link, na kome se nalazi popis prekršaja, preuzet iz Zakona o VSITV-u.
POPIS PREKRŠAJA.(http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777471).
A na narednom linku je popis nadležnosti VSITV :
POPIS NADLEŽNOSTI.(http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777465).
Dakle, potpuno je jasno da je VSITV, nadlezno za disciplinske prekršaje, (zbog toga i naziv Ured disciplinskog tužioca), dok naprotiv nema ni pomena o krivičnim djelima sudija ili tužilaca.
Primjer za to je nepoštovanje Zakona o krivičnom postupku, od strane tužioca Danice Stjepanović, gdje je iako obavezna njime, da svoju odluku obrazloži, u slučaju ubistva djevojčice Ivone Bajo, ona to izbjegla, odnosno nije nicim objasnila svoju odluku, nego je u samo 10 redova obavijestila majku o svom 6-mjesečnom "napornom" radu.
Drugi dobar primjer je u slučaju, kada je osoba I.H. priznala da je izvršila ubistvo djevojčice. Iako je bila obavezna da traži svoje izuzeće, (protiv nje je podnesena prijava za saučesništvo u ubistvu), ona je obavila saslušanje osumnjičenog i zajedno sa Novakom Kovačevićem, takođe pod prijavom za isti zločin, donose odluku o neuračunljivosti, eventualnog ubice i saučesnika i oslobađaju ga...
No dokazi koje sam dostavljao ne odnose se samo na disciplinske prekršaje, nego i na teška krivična djela tužioca, za šta ne postoji nigdje u zakonu, odredba da o tome odlučuje i istražuje VSITV, odnosno UDT.
Primjer za to je teško krivično djelo "Sprečavanje dokazivanja" a materijalni dokaz je na fotografiji na linku :
MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/03/29/2725686).
Radi se o torbi, koju je djevojčica imala preko ramena u trenutku ubistva. Kaiš torbe je presječen i dio nedostaje, a veći dio ostatka kaiša je opran jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili tragovi ubistva. Da li je to učinila lično tužilac Stjepanović, ili neko drugi, sasvim je svejedno, jer je odgovornost njena, a očito je da je namjerno prikrila taj dokaz, jer je svojevremeno odbila da evidentira podatke, koje sam pokušao da dostavim, o čemu imam audio snimak kao dokaz. Radi se dakle o više krivičnih djela : "Zluopotreba službenog položaja", da bi se "Pomoglo učiniocu poslije izvršenja", a sve sa ciljem prikrivanja krivičnog djela "Teško ubistvo"...
Veoma jak dokaz je i izjava vještaka dr. Busarčevića na linku :
IZJAVA VJEŠTAKA.(http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc).
Čak i za onoga, ko nikad ranije nije imao priliku da bilo šta čuje o ubistvu Ivone Bajo, poslije slušanja ove izjave, potpuno je jasno o kakvim se kriminalcima unutar tužilaštva ovdje radi...
Ističem ponovo da VSITV, nema nikakvu nadležnost nad krivičnim djelima bilo koga.
Da dočaram suštinu i građanima, ali i državnim organima, navodim neke hipotetične situacije:
1) Grupa maskiranih razbojnika pljačka banku i poslije bjekstva te akcije policije, bivaju uhvaćeni na par kilometara od mjesta izvršenja. Tada iz vozila izlazi jedna osoba i pokazuje dokument u kome piše da se radi o tužiocu...
Pitanje: Da li će policija pustiti tu osobu i podnijeti pritužbu VSITV???.
2) Prilikom predaje podneska, gradjanina NN, napada tužilac XX, vatrenim ili hladnim oružjem, nanoseći mu teške tjelesne povrede. Jedva preživjevši napad, gradjanin očekuje akciju Sudske policije.
Pitanje: Da li će građaninu biti rečeno: " Ma sve je u redu, to je tužilac, možete podnijeti pritužbu VSITV-u".
Da sve ovo nije užasno i tužno, bilo bi smiješno.
Tako sam jednom prilikom, u razgovoru sa načelnikom kriminalističke policije g. Teodorović Acom uspio da ga ubijedim da podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović, na osnovu dokaza koje sam dostavio.
Iako nam je saopšteno da je ista na radu u Srebranici, a trenutno na godišnjem odmoru, sutradan je vidimo na ulazu u zgradu, kada primjetivši nas "bježi" natrag. Svjedok toga je Petričević Dragiša, sudski policajac...
4 dana kasnije g. Teodorović je mrtav, pod sumnjivim okolnostima, a autopsija nije naložena od strane tužioca.
Gospodin je danas pod zemljom, a dokumentacija, koju je pokrenuo, nestala je sa lica zemlje...
I na kraju, za one koji ne znaju: Svojevremeno sam predao krivičnu prijavu protiv Ureda disciplinskog tužioca, zbog toga što su moju prijavu zaveli pod imenom druge osobe, (čije ime je u prilogu) i odgovor na nju dostavili toj osobi. Očito je dakle iz svega da niko nije ni čitao tekst te prijeve, a ona je na linku :
PRIJAVA PROTIV UDT-a.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/06/05/2778128).
Očekujem dakle da će po prijemu ovog dokumenta, nadležni neodložno sprovesti istragu i ispitati tužioca Stjepanović, o okolnostima, kako je došlo do toga da sakrije i po čijem nalogu tragove ubistva, jednog djeteta...
I opet, kako zarad građana, tako i zbog nadležnih institucija, primjer:
Sekretarica podnosi prijavu i pritužbu VSITV, o napastvovanju, (pokušaju silovanja) od strane tužioca, dostavivši u prilogu lekarsku uvjeranje i potpisanu izjavu pripadnika sudske policije, koji je prisustvovao.
I STA SE DESAVA ???
UDT se zahvaljuje na vremenu i trudu policajcu, (ili doktoru, svejedno) i konstatuje da nije ustanovio, nijedan prekršaj koji bi bio osnov za pokretanje istrage...
TO JE PRIMJER RADA DRZAVNIH ORGANA! JADNO I BIJEDNO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 24

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV "VIŠE LICA"Krajem 2010. godine u mjesecu novembru intenzivirao sam aktivnosti u sklopu borbe protiv organizovanog kriminala i jedna od njih je bio dopis VSiTV sa naslovom "PREDMET : OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA", u kome sam izneo neke nepravilnosti, bar onako kako ja to vidim i argumentovano ih obrazlozio.
Ne ulazeći ovom prilikom u detalje ističem samo da sam kao dokaz svojih tvrdnji u prilogu dostavio kopiju svog dokumenta i dokumenta druge osobe "Cvijete Bajo", što sam jasno opisao riječima.
"Naime krivična prijava o kojoj je riječ, proslijeđana je u OT Doboj i iako sam je predao u februaru, ona je spojena sa prijavom druge osobe za jedinstvenu obradu. Iako su mogući takvi postupci, u ovom slučaju za takvo nešto nije bilo ni minimuma osnove. Prijava te druge osobe se odnosi na jedan izolovani događaj od nekih 5 minuta, koji se dogodio više od dva mjeseca nakon što sam ja predao svoju prijavu, a u njoj se naprotiv radi o događajima u prethodnih 6 mjeseci sa više aktera i sasvim različitom tematikom. U prilogu je prva od 18 strana moje prijave u kojoj su navedene 4 osobe, dok je u drugoj prijavi, (takođe priložena) akter tužilac Debeljević Milorad, koga ja ne samo da nisam pomenuo, nego gospodina uopšte ne poznajem i nikada u životu nisam sa njim imao nikakav kontakt. Ta rečenica se nalazi od 13. do 19. reda dokumenta koji sada prilažem, tako da se moze vidjeti smisao i sadržaj istog.
Takođe prilažem i kopiju obavještenja UDT-a, adresiranu na osobu koja nema pojma niti o sadržaju moje pritužbe niti je znala da je poslana...
No nakon izvjesnog vremena stiglo je obavještenja da je UDT, evidentirao pritužbu, pod brojem UDT:9183/10, ali ne meni nego na adresu i pod imenom te druge osobe, čiji se potpis nalazio u prilogu. Shvativši o kakvoj se mahinaciji radi nisam htio da intervenišem, kako bih dokazao ono što ću sada iznijeti...
Dakle neke osobe u UDT-u su samo pogledale naslov i vidjele da se pritužba odnosi na rad tušilaštva, te poslednju stranu, (koja je prilog) i prepisali ime te osobe, dodijelili broj, poslali obavještenje i uopšte ne čitajući sadržaj pritužbe "zaključili", da nema osnova za pokretanje postupka protiv tužioca...
Dakle jasno je da je UDT obična farsa i da niko ne čita dokumente, koje šalju građani, nego se obrađuju samo naredbe sa višeg nivoa. Svako osnovac bi naime mogao ustanoviti da je podnosilac pritužbe Zdenko Bajo, (to znači ja), a da je dokument Cvijete Bajo samo prilog i da ona sa ovom pritužbom, koja je evidentirana na njeno ime, nema nikakve veze.
Time je osoblje UDT-a, počinilo u najmanju ruku krivično djelo "Nesavjestan rad u sluzbi", a s obzirom da je više nego jasno da je do ove neviđene blamaže za UDT, moglo doći samo na taj način, što niko nije pročitao niti jednu riječ dokumentacije koju sam poslao, a pogotovo se nije niti dotakao dokaza koje sam naveo, niti ih opovrgao, onda postaje očigledno da se radi i o drugim prekršajima, prije svega "Zloupotreba sluzbenog polozaja".
S obzirom da sam nastanjen u Bijeljini i za ovo nevjerovatno bezakonje i izrugivanje pravnom sistemu i građanima, od strane jednog državnog organa, saznao na teritoriji pod nadležnošću OT Bijeljina, ovu ću prijavu tamo i predati, ali ću je proslijediti i na druge adresa pa i samom VSiTV, odnosno UDT-u.
Zanimljivo će biti vidjeti, ko će procijenjivati da li je počinjeno krivično djelo i kakva će biti argumentacija da se ova prijava odbaci, iako su dokazo očigledni i neoborivi, a temelje se na dokumentima samog UDT-a.
Ovim se konačno dokazuje da je mafija preuzela kontrolu i nad UDT-om, te da ovaj organ, kao i tužilaštvo u cjelini predstavlja servis organizovanog kriminala, zadužen da blokira bilo kakvo procesuiranje tajkuna, političara i samih tužilaca, koji su u sprezi sa mafijom...
Jedina svijetla tačka u ovom diktatorskom i mafijaškom režimu je sud, koji je čak i u vrijema kada su protiv mene pokrenute neviđene aktivnosti, upravo po naredbi suda, svaku od njih povezivao sa relevantnim odredbama.
S obzirom na to kakav je položaj i uloga UDT-a, jedine institucije, koje mogu da intervenišu i zaustave ovo bezakonje su VSiTV, (ako ovo uopšte pročitaju) i Ustavni sud.
Cjelokupan sadržaj ove prijave biće proslijeđen i medijima sa prilozima, a takođe će se naći i na sajtu Vikiliks odmah po predaji tužbe Sudu u Strazburu, skupa sa imenima svih odgovornih, cjelokupnom dokumentacijom, fotografijama i audio snimcima, koji dokazuju kriminal i korupciju službenika državnih organa.
Materijal je već na lokacijama u Švajcarskoj i Francuskoj, tako da obaviještavam unaprijed pripadnike tužilačke mafije da bi im novi upad i optužbe protiv mene bili ponovo uzaludni.
A za sve koji ne znaju : Krivična djela počinjena od strane UDT-a i tužilačke mafije u cjelini su izvršena sa ciljem prikrivanja ubistva jednog osmogodišnjeg djeteta...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 22

O NOVAKU KOVACEVICU

Srebrenički dželat okružni tužilac

Fondacija "Istina, Pravda, Pomirenje" izrazila je zaprepaštenje odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) da se za glavnog tužioca Okružnog tužilaštva Bijeljina ponovo imenuje Novak Kovačević "Zaista je neshvatljivo da čovjek koji je u vrijeme srebreničkog genocida obavljao funkciju vojnog tužioca u RS-u dobije još jedan mandat. Teško je povjerovati da VSTV ne zna za hašku presudu kojom se potvrđuje genocid u Srebrenici, a odgovornost za ovaj zločin adresira na vojsku i policiju RS. Ako je to tako, a jeste, gospodo iz VSTV-a, zar vam nije zaparala uši činjenica da u trenucima kada se srebrenički genocid događa, funkciju vojnog tužioca obavlja Novak Kovačević", navodi se u saopštenju za javnost ove fondacije, koja smatra da je "VSTV svjesno ovom odlukom poljuljalo povjerenje građana u pravdu". A kako pravdu kroji Kovačević? Zar Vam nije poznato da u Bijeljini, gradu u kome je sistematski zatirano sve što je nesrpsko, nije podignuta nijedna optužnica za ratni zločin. Čak ni u slučajevima kada su žrtve bile djeca. Licemjerno je i bezobrazno javnosti bacati prašinu u lice floskulama kako su prilikom vašeg izbora Novaka Kovačevića "presudni bili dosadašnji rad i sposobnost da nepristrano, savjesno i marljivo, odlučno i odgovorno obavlja funkciju u okviru funkcije za koju se prijavljuje", navodi se, između ostalog, u saopštenju, u kome se zaključuje da je "odluka o ponovnom imenovanju Novaka Kovačevića za glavnog tužioca u Bijeljini sramna".

CLANAK BROJ 23

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU


Na ruke : GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA : T 15 0 KTA 0006545 11

Napomena:Dokument je sačinjen u dvije verzije i to štampana, na papiru i digitalna, koja će biti poslata na mejl tužilaštva i objavljena na internetu, sa aktivnim linkovima ka dokumentima na koje se poziva...
Ističem prije svega da sam 02.12.2010. godine, predao Krivicnu prijavu, protiv "pravnog lica" - Tužilaštva, u kojoj sam izmedju ostalog naveo kao pripadnika tužilačeke mafije i tužioca Rubil Gorana: Istina, ne pominjanjem njegovog imena, nego kao osobe koja je izvrsila nezakonite radnje prilikom obrade mojih prijava. Moguće je da to tužilac nije znao ili nije shvatio, ali je po zakonu morao da traži svoje izuzeće. U prilogu prijave poslate na mejl tužilaštva, bice i primjerak te prijave, a sada prilažem link na stranicu, gdje se može pročitati tekst prijave
Prijava protiv tužilaštva.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/05/31/2773034)
Dakle tužilac Goran Rubil, nije mogao da obradjuje moju prijavu, a veoma je zanimljivo dobiti odgovor na pitanje : Zašto baš on obradjuje sve moje prijave? Naravno zato što je korumpiran od strane organizovanog kriminala.
Kao argumnt te tvrdnje je pisanje štampe iz perioda kada je pomenuti tužilac dao odlučujući doprinos, oslobadjanju svirepog ubice. Ne treba im skupi tim advokata, potrebno je samo da Goran Rubil, bude tužilac...
O GORANU RUBILU.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/05/28/2770325)
Stoga je jedini logičan postupak Kolegija da poništi rad korumpiranog tužioca i odredi novog za ovaj predmet...
No, neovisno o tome, ja ću u nastavku opisati nezakonitosti u Obavještenju, koje sam dobio : Tužilac u svom "jadnom" obrazloženju, tvrdi da je moja prijava konfuzna, odmah potom navodeći njenu suštinu. Dakle jako ju je dobro shvatio. S druge strane, ako mu nesto nije bilo jasno, mogao me pozvati i dobiti dodatne informacije. Ništa manje bitno nije to da sa meni onemogućava podnošenje prijave dežurnom tužiocu, koji bi moju "konfuziju" interpretirao na jasan način...
Naravno da to nije tačno i jedina konfuzija je u radu tužilaštva i samog Rubil Gorana, koji je svojim konfuznim nastupom, oslobodio jednog brutalnog ubicu i to gle čuda, MILIONERA...
Tužilac Rubil ističe da je uz moju prijavu dobio i predmet KTA-1040/10. Kakve to veze ima sa mojom prijavom i šta se u predmetu nalazi niko živ ne moze da nasluti. Toliko o konfuziji...
Nadalje mi se prigovara da nisam obrazložio, da li je protiv mene podignuta optužnica! Citiram svoju prijavu :
Kako je tužilac više od 8 mjeseci odugovlačio sa radom na tom predmetu, postalo je jasno da i nema namjeru podići optužnicu i da je čitav događaj insceniran i nezakonit, te je bio prisiljen saglasiti se sa mojim zahtjevom za povrat oduzetih računara.
Jasno je dakle da sam istakao da do toga nije došlo, ali suštinski to je nebitno. Ja potenciram štetu, nastalu usljed lažne prijave dvojice kriminalaca, koju je nezakonito potvrdio tužilac Šabić. Saslušanje, pretresanje, praćenje, prisluškivanje, maltretiranje mojih poznanika, presjecanje internet veze, otimanje računara, brisanje podataka sa hard diska, straža u 3 smjene pred mojom kućom, a sve bez pravnog osnova, je ono što je važno. Podizanje optužnice bi mi išlo u prilog, jer bih tako dokazao na sudu, kriminalna djela korumpiranih tužilaca...
Na kraju svog "obrazloženja" korumpirani tužilac Rubil kaže da tužilac ne može počiniti krivično djelo, za izvršene radnje u okviru zakona. To je naravno tačno, ne samo za tužioca nego za bilo koga drugog. No suština je u tome da radnje nisu bile u okvirima zakona. Tako će sutra tužilac poslati policiju da pretresa i maltretira djevojku, koja je odbila njegovo udvaranje, ili na njenog momka, svoga suparnika, ili.... postoje hiljade mogućnosti...
Prethodno on ističe da tužilac može narediti provođenje istrage, "ako postoje osnovi sumnje, da je izvršeno krivično djelo". Sve je u savršenom redu, ali ne obrazlaže gdje su ti osnovi...
Prilazem sada tekst (Član 169 - Ugrožavanje sigurnosti
(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je učinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
U nastavku je doslovan tekst pisma upućen jednom od dvojice podnosilaca prijave protiv mene, Gruhonjić Muhamedu :
GRUHONJIC MUHAMEDU : Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu. Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretitan kao saucesnik ubistva. Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu. Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu. Odluka je na vama… (Zdenko Bajo 065831902)
Ja ću sada da istaknem, koja je moja "prijetnja" u tom tekstu :
U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu.
No ja nemam ovlaštenja tužioca i moje mišljenje nama pravnu težinu. Tužilac Rubil je međutim, propustio da istakne pravni osnov za radnje tužioca Šabića. Tražim dakle neka Kolegiju objasni : Šta je to u mom tekstu, što se može dovesti u vezu sa članom 169 i tretirati kao "osnovana sumnja"?
Istina je da toga jednostavno nema i da je jedini cilj bio da mi se otmu podaci o kriminalu korumpiranih tužilaca, da se usput uplašim, prijetnjom od 3 godine zatvora i odustanem od borbe protiv mafije.
Inicijator svega je kriminalac Kovačević Novak, koji je svoje ruke okrvavio još za vrijeme rata
O NOVAKU KOVACEVICU.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/06/01/2773106)
Radi se o doslovnom prenosu pisanja iz štampe, bez ikakvih mojih dodatnih komentara...
Dakle potpuno je jasno da postoji organizovana kriminalna grupa, unutar institucija sistema, prije svega tužilaštva, čiji je zadatak servisiranje nmafije, odnosno sprečavanje procesuiranja tajkuna i enormno bogatih kriminalaca...
Pripadnik te korumpirane grupe kriminalaca je i tužilac Rubil Goran, koji je propustio da shodno svojim ovlaštenjima, naredi provodjenje istrage na osnovu materijala koji sam dostavio ranije.
1. SLIKA TORBE PRESJEČENOG, KAIŠA, SA DIJELOM KOJI NEDOSTAJE I OPRANOG BENZINOM DA SE UKLONE TRAGOVI UBISTVA(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/03/29/2725686)
IZJAVA VJEŠTAKA O FALSIFIKATIMA TUZILASTVA(http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc)
Zahtijevam od Kolegija da postupi po zakonu, shodno Članu ZKP-a "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" i preduzme sve potrebne radnje da se ispita ko je, zašto i po čijem nalogu uklonio dokaze o ubistvu djevojčice Ivone Bajo...
Ovaj tekst je već objavljen na internetu a biće objavljena i vaša reakcija...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK BROJ 21

 

O Goranu Rubilu (iz stampe)

Nekoliko mjeseci prije ubistva Garić je u nekoliko navrata obavijestio MUP RS, SIPU, OSU da mu se prijeti ubistvom, ali nijedna od ovih institucija nije preduzela ništa. Garić se krajem 2008. godine obraćao i Okružnom tužilaštvu u Doboju, tvrdeći da tužilac Goran Rubil radi za SNSD i prima naloge iz te stranke. Nikome u ovoj instituciji, kao ni u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu nije palo na pamet da provjeri ove navode, kao ni tvrdnje da je visoki funkcioner SNSD-a Vojkan Rađa tužiocu poklonio stan u svojoj bespravno izgrađenoj zgradi. Posle Garićevog ubistva, upravo tužilac Rubil dobija predmet protiv ubice Rajka Savića. Tokom procesa Rubil, slučajno ili ne, čini niz grešaka, koje dovode do oslobađajuće presude za Savića. On prvo angažuje vještaka Šefika Hedžića koji je ustvrdio da je Savić bio neuračunljiv, nakon čega Rubil traži mišljenje stručnjaka iz Psihijatrijske bolnice na Sokocu, koji tvrde da je ubica u trenutku ubistva bio uračunljiv. Umjesto da zatraži supervještačenje, Rubil sa dva potpuno suprotna nalaza ulazi u sudnicu. Odbrana je to iskoristila i uzela mišljenje od korumpiranog Alije Sutovića iz UKC Tuzla, protiv kojeg je federalna uprava policije podnijela krivičnu prijavu zbog falsifikovanja. Sutović je, naravno, potvrdio da je ubica bio neuračunljiv. Vrhunac Rubilovog licemjesrtva je netraženje da se Savić smjesti u specijalizovanu ustanovu na liječenje u slučaju da sud prihvati neuračunljivost. Iako je morao djelovati po službenoj dužnosti, sud propušta priliku da zatraži supervještačenje i donosi oslobađajuću presudu. Konačno, na samom kraju lanca korumpiranog pravosuđa je Vrhovni sud RS, koji potvrđuje oslobađajuću presudu za Savića, ali i činjenicu da živimo u društvu u kojem sve vrijednosti pravne države tonu u živo blato.

CLANAK BROJ 20

 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA

REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKES obzirom da prema odredbama člana 125 KZ "Odgovornost pravnog lica", stav 1, institucija tužilaštva nije izuteta sa popisa, prinuđen sam da podnesem ovu prijavu protiv pravnog lica iako ja lično ne smatram odgovornim nijedno lice sem onih koji su brutalno kršili zakon u više navrata, a zaposleni su u navedenoj instituciji, odnosno okružnim tužilaštvima. Stoga ističem zbog svih onih časnih tužilaca, profesionalaca, koje ne poznajem i koji nisu učestvovali u kriminalnim djelima koje ću navesti, da je ton, kvalifikacija i atributi koje ću upotrebljavati, u opisivanju tužilaštva, isključiva krivica nekoliko pripadnika ogranizovanog kriminala, sa kojima sam imao kontakt ili imam dokaze o njihovim mafijaškim aktivnostima. Njihova imena, neću navoditi, ne zbog straha ili neke ograde od iznesenih tvrdnji, nego isključivo zbog toga što je predmet prijave pravno lice, a navešću samo imena onih pripadnika tužilaštva koji su pokazali profesionalan odnos, prema poslu koji obavljaju.
To su tužioci Sead Hodžić i Nebojša Jovanović, koji su demonstrirali odnos tužioca prema strankama i njegove dužnosti, te sekretar Prodanović Danka, koja je sem razumijevanja i ljubaznosti, pomogla da dođem do krivaca, saopštavajući mi podatke koje nisam znao, zbog čega je kasnije imala problema i kritike od strane pripadnika tužilačke mafije, (zaposleni u tužilaštvima, a korumpirani od strane organizovanog kriminala). Takođe ističem glavnog okružnog tužioca u OT Doboj, Memić Saliha, koji mi je direktno ili indirektno dostavio sve podatke koje sam tražio iz navedenog tužilaštva, a radi se o statusu jednog predmeta, zapisniku sa sjednice Kolegija, te zahtjeva za pristup informacijama, koji je u prilogu...
I da ne zaboravim tužioca Kerović Ranka, koga je tužilačka mafija na silu pokušala ubaciti u svoje redove, ali on to nije dozvolio i u razgovoru sa mnom to i potvrdio.
Nažalost uprkos ovim pozitivnim primjerima i zakonom predviđenoj funkciji tužilaštava da goni počinioce krivičnih djela, stvarnost je drugačija i tužilaštvo nastupa kao servis organizovanog kriminala, čija je dužnost da eliminiše sve dokaze koji isplivaju na površinu, o kriminalu odabranih slojeva. Ne samo da rad tužilaštva nema nikakvih dodira sa važećim zakonima, nego je crna rupa pravosuđa i najbliže poređenje metoda rada tužilačke mafije je inkvizicija iz ranijeg perioda, te gestapo iz skorije prošlosti, uz opasku da su navedene institucije radile po tada važećim monstruoznim zakonima, a danas kada su zakoni skoro perfektni, jedino što je ostalo monstruozno to je upravo tužilaštvo.
Da bih izneo sve dokaze koje imam o pripadnicima tužilačke mafije trebale bi mi stotine stranica, a i sa kojom svrhom, kada će ista ta mafija upotrebiti sve resurse da sabotira istragu o svom kriminalnom radu. Stoga ističem da je ovo samo jedan od načina na koji koristim pravo iz KZ-a "Nužna odbrana", s obzirom da je moja porodica pod neprestanim napadima tužilačke mafije, a prethodnica svemu je ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Naravno da će ovaj tekst biti proslijeđen i na druge adrese, a ohrabruje to što su se u VSITV nedavno oglasili povodom sve većih troškova na ime odštete za nezakonita hapšenja i optužnice, da će neko morati snositi odgovornost za to, a očito je krivica na tužilaštvu, jer je istaknuto da će morati mnogo temeljitije tužioci da pripremaju predmete.
Radi se o nekih 5 miliona evra u poslednje dvije godine, a s obzirom na sve oblike tiranije i terora prema mojoj porodici, budite sigurni da je to sitnica prema onome što čeka budžet.
Da li će se to desiti poslije obrade u ovdašnjem ili međunarodnom sudu, je sasvim sporedno, a svaki dalji doprinos bilo kog državnog organa, u prikrivanju ubistva i teroru nad porodicom će samo dodatno ojačati našu poziciju pred sudovima u budućnosti.
No kako je meni novac nevažan i zanima me isključivo to da se krivci nađu pred sudom u ovoj zemlji i dobiju zasluženu zatvorsku kaznu, na to ću se i koncentrisati.
O navodnoj istrazi, kriminalaca iz OT Bijeljina u ubistvu Ivone Bajo, sada ću istaći samo manji dio malverzacija. Naime tužilačka mafija je sakrila podatak da je po patološkom nalazu predmet ubistva dimenzija 25x1 mm, te odbacivši stav obducenta tražila potvrdu za svoj zločinački plan na drugoj strani. Takođe je materijalni dokaz, torba, sklonjen od javnosti i istražnih radnji, a ne samo da je kaiš iste presječen i dio nedostaje, nego je tužilaštvo opralo sve tragove ubistva benzinom, kako bi sabotiralo istragu, (oni ili neko drugi, svejedno).
I sada slijedi vrhunac monstruoznosti inkvizitorsko-gestapovsko-tužilačke mafije. Vještacima od kojih je traženo mišljenje, poslata je samo fotografija površinske povrede, dok ne samo o pomenutoj torbi, nego i o probodu kosti, kanalau kroz grudnu žlijezdu, razderini desne plućne arterije i dušnice, oni citiram dr. Busarčevića, "nemaju pojma".
Sitnice o tome da je sa lica mjesta pobjegao kamion, koji nije nigdje evidentiran sve dok to mi nismo objelodanili, te je konačno izvršena rakonstrukcija sa falsifikovanom dokumentacijom, (tahograf trake), bez specifikacije robe. Šta su vozili, da li heroin ili nešto drugo, sad je nemoguće ustanoviti, a moja pretpostavka iznesena tužilaštvu u septembru 2009 na cd-u, da se vjerovatno radi o predmetu koji se otkačio sa neke mašine ili kamiona, citiram sebe :
Ako osoblje univerzala daje lazne podatke, onda se tragedija mogla desiti slucajno ili namerno krivicom nekog od njih. Jedna od mogucnosti je da se sa nekog vozila ili masine koja je ulazila u krug firme otkinuo, odleteo neki predmet (mozda pod pritiskom ili usled pucanja), te pogodio dete u prolazu. Vozaci i radnici mozda zeleci izbjeci odgovornost ili sakriti sadrzaj tovara, koji je neregularan ili cak kriminalan, premestaju je desetak metara napred, ulaze u krug, istovaraju robu, te posto je dete odvezeno, odlaze pre dolaska policije...
Te moj komentar o tome zašto je kamion bio tajna za istražitelje :
Danima se nije znalo za postojanje kamiona (nema ih u zapisnicima policije), a mozda ne bi nikad bili saslusani da ja i sestra nismo o tome obavestili advokata. Cak i tada se dugo krilo ko su vozaci i koji je kamion... A kako je to moguce?
ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?).

Da sam pogodio pravo u sredinu, bilo je jasno kada je tužilac odbila da evidentira moja otkrića u obliku izjave, iako je to bilo dogovoreno, o čemu postoji i audio snimak kao dokaz.
Zbog takvog ponašanja tužioca pokušavam odmah sutradan da podnesem prijavu u tužilaštvu, (usmeno), što se taktički rješava razgovorom sa sekretarom. Zbog njenog nastupa i informacija koje sam dobio, stičem utisak da će doći do zaokreta i da je možda sve dosad bila taktika da se ubice "uspavaju". No vrlo brzo shvatam da to nije istina i iznosim sumnje da će sekretar da bude u velikim problemima zbog podataka koje mi je saopštila.
U narednom periodu pismeno upozoravam tužilaštvo da je suštinski važno saopštiti vještacima podatke o unutrašnjim povredama u tekstu "Ko skriva ubice", jer sam bio siguran da to nije urađeno, a i da imam dokaz u budućnosti da se radi o smišljenoj prevari od strane tužilaštva, jer iako su upozoreni, te podatke nisu htjeli da dostave.
Pošto više od 50 dana tužilac izbjegava razgovor sa porodicom i ne želi da evidentira podatke koje prikupljam dolazim krajem decembra da podnesem prijavu, kom prilikom me po nalogu glavnog tužioca, dežurni tužilac izbacuje napolje, ne želeći da obavi svoju dužnost. Sutradan, predajem pismenu pritužbu na taj postupak, na koju nikad nisam dobio odgovor...
Početkom januara saznajem od novinara da je donesena odluka o obustavi istrage, što se praktično potvrđuje sedam dana kasnije, kada na sraman, jadan i bijedan način, u svega deset redova stiže obavještenje o tome bez ikakvog obrazloženja, što je obavezno po ZKP-u.
Pokušaj da ostvarimo uvid u spis i podnesemo argumentovanu pritužbu je spriječen korištenjem brutalne sile, po nalogu tužilaštva, a od strane sudske policije, istog dana kada je tužilačka mafija izdejstvovala upad na BN televiziju, sa ciljem da "disciplinuje" medije i omogući da se diktator i tiranin, koji godinama pljačka ovu zemlju, neograničeno reklamira u izbornoj godini i tako postane predsjednik države, pošto je prethodno bio premijer...
Sigurni da su obavili svoj krvavi posao, inkvizitori iz tužilaštva, saopštavaju da je istraga završena, i objavljuju na zvaničnom sajtu duže saopštenje, prepuno laži i nebuloza, krijući podatke da je trasolog zaključio da je do povrede i to samo površinske moglo doći samo uz učešće stranog tijela, te tražio rekonstrukciju sa svojim prisustvom.
Takođe se saopštava da istraga uvijek može ponovo da se otvori ako se dođe do novih dokaza, što je naravno istina i predviđeno je u ZKP-u, ali nisu očekivali da ću direktno u zgradi suda napraviti snimke materijalnog dokaza, sa koga su oprali tragove ubistva.
Već početkom februara predajem prvi materijal, slike te torbe sa tekstom "Zagubljeni dokazi", te ostavljam mjesec dana tužilaštvu za analizu i reakciju. Nikada niko nije izneo nikakav stav po pitanju tog ili bilo kog drugog dokaza koji sam kasnije dostavljao na više adresa, iako sam insistirao na tome i usmeno i pismeno, (jedan od zahtjeva je u prilogu 5).
U to vrijeme sam objelodanio da sam tonski snimao sve razgovore od autopsije nadalje, uključujući i policiju i tužilaštvo, što s obzirom na njihove kriminalne postupke unosi veliko uznemirenje među pripadnicima tužilačke mafije. Kako sam prikupljao podatke i o njihovim ranijim zločinima, dolaze na ideju da mi otmu sve podatke i unište ih.
Tako dva kriminalca, pripadnici tužilačke mafije, koristeći se svojim položajem i tvrdnjom da im je ugrožen život mojim pisanjem da će svi kriminalci koji su prikrivali ubistvo završiti u zatvoru iniciraju pokretanje akcije neviđenih razmjera protiv mene, koju mnogi građani ni psihički ni fizički ne bi izdržali. Činjenica je da je g. Nedeljko Radman, zbog stresa doživljenog torturom tužilačke mafije, a radi se o manje od 10 posto onoga što sam ja doživio, preminuo na saslušanju u policiji. Desetak dana kasnije kada je isti tretman primjenjivan na meni, dok su ispitivali mene, ja sam "ispitivao" njih i poslije opaske da ne želim da pijem vodu od njih, jer sam čuo da ovdje ljudi umiru na saslušanju, dobio odgovore na sve što me je zanimalo. Naravno da osobe koje su dobile zadatak da me ispituju nisu bile svjesne, koliko sam opasan, te je taj postupak završen tako što sam ja došao do novih važnih podataka, a mafijaše iz tužilaštva sam napravio budalama i pokazao da su apsolutno nesposobni za bilo šta.
Tada se pokazalo i da sam bio u pravu kada sam još u januaru dislocirao jedan dio podataka u Cirih i upozorio ukućane da će doći do upada mafije sa ciljem da mi otmu podatke.
Nažalost niko od njih to nije shvatio ozbiljno, što su mi kasnije priznali, tako da je kod jedne osobe nastanjene u pretresenoj zgradi, pronađen neregularan predmet.
Kako to da je u objektu sa više stanara, i to u prostoriji, gdje je sem tog predmeta pronađena slika i broj telefona, osobe koja je koristi, ipak došlo da ja budem optužen za posjedovanje, neko će morati jednog dana da objasni pred sudom. No nije to ono najgore, jer je istovremeno kad sam davao izjavu o tome, telefonski kontaktirana ta osoba od strane drugog inspektora i više puta potvrdila da je ona donela kompromitujući predmet.
Nekoliko dana kasnije 01.04.2010. i zvanično je u zapisniku konstatovano da ja nemam nikakve veze sa tim predmetom. Djelovi tog zapisnika su u prilogu 4, sa sakrivenim imenom te osobe, zbog toga što će ovaj tekst ići na više adresa, ali je original dostupan nadležnim organima. Ovom prilikom ističem to da je tužilačka mafija pokušala na sve načine da me dovede u vezu sa tim predmetom što se jasno vidi iz postavljenih pitanja.
Sem pokušaja da mi se oduzmu i unište podaci, te da se eliminišem na bilo koji način, dovođenjem u vezu sa nekim krivičnim djelom i uhapsim, ne manje važno je i to da mi se onemogući komunikacija internetom sa sestrom i medijima, te da se napravi protivteža mojim prijavama protiv tih kriminalaca tako što ću biti predstavljen kao "terorista pod istragom". Sitnice tipa, "Šta je starije, kokoš ili jaje?" su tada zanemarene.
Nije naodmet pomenuti i dva pokušaja ubistva, koje zbog opsežnosti i nedostatka dokaza neću da detaljno obrazlažem, te ću istaći samo zbog veze sa drugim važnim događajem, podatak da sam po predaji jednog dokumenta u tužilaštvo, svratio u jedan lokal, da pogledam utakmicu Srbija : Nemačka, što je privuklo pola grada. Većina je sjedila vani, a ja sam bio unutra sam za stolom, te nakratko otišao da se umijem. Po povratku sam ispio ostatak pica i otišao kući, kada su uslijedili bolovi u stomaku, te trajali danima. To što sam danas živ, vjerovatno je zasluga toga što sam povratio dobar dio sadržaja, a s obzirom da sam prisluškivan sigurno postoje razgovori na tu temu koje sam vodio sa sestrom.
Kada sam se oporavio nastavio sam opreznije svoju borbu protiv organizovanog kriminala, tražeći istovremeno povrat odnesenih računara, čemu se usprotivila tužilačka mafija, te sam odlučio da sačekam istek 6 mjeseci koliko maksimalno mogu trajati "Posebne istražne radnje".
U kontinuitetu dostavljam sve nove podatke tužilaštvu, međutim audio snimak vještaka, slike metalne trake i metalni predmet, želim lično da predam tužilaštvu, sa pretpostavkom da je nadležni tužilac namjerno prikrila dokaze, te zahtijevam razgovor sa uredom glavnog tužioca, što se izbjegava danima.
Sem toga dostavljam podatke i policiji, te u razgovoru sa načelnikom g. Acom Teodorovićem ukazujem na sve brljotine inspektora i tužioca, što on zapisuje i obećava da će ispitati, a na moje traženje, podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca, zbog prikrivanja dokaza o ubistvu, na osnovu izjave vještaka koga su obmanuli, sa opaskom "ako ih se ne bojite".
Sutradan nam se saopštava da je glavni tužilac, koga smo tražili na odmoru, (što je demantovao tužilac Jovanović), te nadležni tužilac, koga nismo ni pominjali, takođe, te se dotična poslije par minuta pojavljuje na ulazu, te je manirom zmije otrovnice, šmugnula nazad u zgradu.
Zašto i kako se pojavila je tajna, jer ne samo da je bila na odmoru već je zvanično prekomandovana u Srebrenicu istog dana kada je osobu I.H. koja je gle slučajnosti, priznala da je ubila Ivonu Bajo, proglasila neuračunljivom i praktično oslobodila. Možda nije suvišno da navedem sada kako je ista osoba bila nadležna i za slučaj Nedeljko Radman...
Pri narednom pokušaju da dostavimo dokazni materijal o krivičnim djelima, sestra i ja bivamo uhapšeni, što je očit primjer ove mafijaške vlasti, šta vas čeka ako se suprotstavite kriminalu, a posebno tužilačkoj mafiji, koja je i naložila hapšenje.
No ta sitnica od hapšenja je stvarno sitnica u odnosu na to da je g. Aco Teodorović, samo 5 dana od razgovora sa nama, i pošto se zamjerio kriminalcima, pronađen mrtav u automobili, sa zvaničnom verzijom da se radi o infarktu. Vjerovatno je to ekspertsko mišljenje istih kriminalaca koji su "utvrdili" da se Ivona nabola na žicu. U svakom slučaju tužilačka mafija nije dozvolila da se izvrši autopsija. Onaj slučaj sa bolovima u stomaku koji se meni desio, ne bih ni pominjao da ne postoji paralela sa ovim događajem. Sve u svemu, jedan svjedok je završio ispod zemlje i kriminalci mogu mirnije da spavaju neko vrijeme....
Moram istaći sada da sam prije tih događaja u svojim tekstovima upozoravao da će mafija ubiti ponovo, ako ih ne zaustavimo, i na žalost niko nije reagovao iako sam dostavio nepobitne dokaze o prikrivanju ubistva. Sada moram da upozorim da je u velikoj opasnosti nadležni tužilac, jer su dokazi protiv nje, toliko jaki da ne može izbjeći zatvorsku kaznu. Sasvim je sigurno da ona neće primiti svu krivicu na sebe i da će odmah po hapšenju ispričati ko je sve umiješan u navedene zločine, a domino efekat, ko zna koga sve može da obori sa vlasti. Jasno je dakle da mafijaši sa višeg nivoa, to neće dozvoliti i čim se stvore uslovi za hapšenje pomenute kriminalke, naložiće njenu likvidaciju. Izgleda apsurdno, ali ja koji sam optužen za planiranje atentata na više osoba, pa i pomenutu kriminalku, želim da je zaštitim od drugih pripadnika mafije. Naravno razlog za to je, što samo protiv nje imam direktne i neoborive materijalne dokaze, dok su protiv ostalih pripadnika mafije, indirektni ili manje snage, te je jako bitno i da sve bude potkrepljeno njenom izjavom.
Nadam se da će ovo konačno neko shvatiti ozbiljno i zaštititi pripadnika tužilačke mafije od sudbine koju će joj sasvim sigurno namijeniti bosovi, kada budu dotjerani do zida.
Nažalost, logika je nešto što funkcioniše i kod najgorih monstruma, ta kad se nađu u opasnosti, uradiće sve da je otklone, a jasno je šta im je sada najveća opasnost.
Naravno i ja sam opasnost i to prvi na listi, ali sam se zaštitio time što sve podatke prosleđujem izvan zemlje, tako da iako bi moje ubistvo proslavili kao novu godinu, tužilačkoj mafiji, to ne bi donijelo trajno riješenje.
I na kraju, ističem da sam na zahtjev upućen u OT Doboj, (prilog 2), u kome sam tražio podatke o odbačenim prijavama, dobio i mnogo više nego što sam se nadao.
Naime u odluci o nesprovođenju istrage, (prilog 1), tužilac me obavještava, kada je dobijao prijave, ali ne i koji datum nose na sebi, te tražim te detalje. Vidljivo je da je odluka donesena 28.06.2010., dok u odgovoru stoji da su sastavni dio spisa i 3 prijave koje su predate u narednom mjesecu i to 5, 6 i 28.07.2010, što je čitavih mjesec dana od odbacivanja prijava kao "neosnovanih". Na stranu to što nema nijedne riječi niti o jednom dokazu koji sam naveo, tužilačka mafija je uspjela u nekoj crnoj rupi ili zoni sumraka, da ubaci i obradi prijave koje sam predao poslije završetka obrade i analize od strane tužioca. Krivična prijava predata istog dana protiv istaknutog pripadnika tužilačke mafije, kad i protiv sudske policije, zbog istog krivičnog djela, plus podstrekivanje te još neka koja po odluci jednog od saučesnika nisu krivična djela, nije evidentirana. To je dakle bio način da se tužilačka mafija izvuče iz zamke koju su sami sebi napravili. Objašnjenje da više krivičnih djela jasno opisanih u KZ-u, nisu krivična djela. Bravo tužilačka mafijo, što više gluposti napravite, lakše ću da vas strpam iza rešetaka, a mogli biste i ovo iskoristiti po članu 169...
A šta reći za odgovor iz tačke 3. Poslije 8 mjeseci od otimanja računara, tužilačka mafija odugovlači sa pokretanjem slučaja, i ne samo to nego me fiktivno tereti i po članu 399, gdje je već 200 dana prošlo od trenutka kada je osoba XX, dala izjavu da je dotični predmet, naslijedila od oca, a da ja nemam pojma o tome.
Dakle za mene kao najopasnijeg teroristu u zemlji, sa planiranih 6 atentata, a u međuvremenu, su vjerujem taj broj povećali, te istovremeno se bavim proizvodnjom i prometom oružja i minsko eksplozivnih sredstava, (citiram sadržaj optužbi), tužilaštvo nije imalo vremena...
E, pa za sve ovo će neko da snosi debele posledice: Teror tužilačke mafije, koja nastupa kao banda drumskih razbojnika, otima sredstvo komunikacije, a onda nema vremena. Moja slika koja se nalazila kod svakog policajca u gradu i na svim graničnim prelazima da ne bih mogao napustiti zemlju je jasan znak da je tužilačka mafija imala namjeru da me uplaši i odvrati od moje borbe protiv njih, sa jasnom prijetnjom, montiranja optužnice po njihovoj želji, uz možda nekog plaćenog svjedoka saradnika, ili podmetanjem "dokaza" u računar.
Postoje dva spora između mene i tužilačke mafije i to prvi, stariji, u kome dokazujem njihovo saučesništvo u ubistvu, odnosno prikrivanju ubistva, i drugi iniciran iz osvete i bijesa kriminalaca, sa lažnom i neutemeljenom optužbom da sam počinio krivično djelo, tvrdnjom da će svi kriminalci umješani u zločin, završiti iza rešetaka. Drago mi je da je isto to izjavio i predsjednik suda u Banjaluci kada su pokušali da unište dokazni materijal.
To znači da po kojoj god osnovi da se sretnemo na sudu, ima da ih razbijem u paramparčad, (ovo je metafora, vezano za snagu argumenata, i ishod suđenja, tako da ne gube vrijeme oko povezivanja ove izjave sa "Ugrožavanjem sigurnosti").
Suštinski ovo bi shvatila svaka odrasla osoba, no kako sam se uvjerio da se pripadnici tužilačke mafije ne odlikuju nekom naročitom inteligencijom, a u ratu su i sa logikom, matematikom, fizikom, informatikom, te većinom oblasti, za koje se angažuju vještaci, nije zgoreg dodatno pojasniti stvari, tako da ako neko od njihovih pripadnika dođe u posjet ovog teksta, shvati bar suštinu, jer su suviše glupi da bi me razumjeli do kraja.
A možda je sada i jasnije kako to da tužilaštvo koje zasigurno ima potrebnu stručnost, toliko brlja sa neutemeljenim optužnicama, hapšenjima i slično, koje kasnije koštaju budžet. Možda je strah koji uteruju u kosti tim nevinim ljudima upravo ono što žele da postignu.
Remetilački faktor treba optužiti, uhapsiti, eliminisati, uplašiti da mu više ne padne na pamet da se suprotstavi mafiji, a ako to bude neko morao da plati, baš ih briga, neće oni, nego građani iz budžeta. Koliko procenata takvih terorisanih građana će se usuditi da nastavi sa borbom. Ja sam jedan i ne znam nikog više, ko se ne plaši tužilačke mafije.
Tek sad krećem u najžešću borbu protiv njih, i biće zanimljivo ko će to biti "nepristrasan", da obrađuje ovu prijavu. Odgovornost za ovaj neviđeni kriminal i monstruoznost tužilačke mafije je sada na Republičkom tužilaštvu, koje je obavještavano o svemu, a direktno je odgovorno za ovu blamažu sa prijavama oko kojih se odugovlači 8 mjeseci.
Naravno da će kompletan sadržaj sa prilozima biti proslijeđan na druge adrese, a ako se slučaj internacionalizuje, biće navedena i imena svih krivaca, a ne samo sitnih riba iz OT Bijeljina, koje su prouzrokovale ovu sramotu za instituciju tužilaštva.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 19

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
INSTITUCIJAMA REPUBLIKE
OBAVJEŠTENJE


Napomena: Dokument je namjenjen institucijama republike, ali i gradjanima, kojima ce biti prezentovan...
Obavjestavam sve drzavne organe, da je zavrseno sa tekstualnom fazom moje borbe protiv organizovanog kriminala.
Kako imam veci broj dokaza o tome da je kompletna državna mašinerija pod kontrolom mafije i spreman sam za svako suđenje, bez obzira ko ce biti optuženi, prelazim u završnu fazu, a to je totalni pravni rat, mafijaškoj vlasti.
Dosadašnji moji postupci su bili usmjereni, kako na to da se bezakonje u državnim institucijama, čiji je najistaknutiji predstavnik Tužilaštvo, kao servis organizovanog kriminala, predoči građanima i prije svega svim zaposlenim u zgradi Okružnog suda u Bijeljini, tako i na prikupljanje materijala, za nastup pred Sudom u Strazburu: Tako sada postoji na stotine svjedoka bezakonja koje se primjenjuje, a svako dalje eventualno uskracivanje bilo kog prava predviđenog zakonom, samo će ojačati moje argumente.
No, koristim priliku da obavjestim sve, da ću se suprotstaviti svakom daljem bezakonju od strane bilo kog državnog organa i to isključivo mirnim sredstvima, zasnovanim na zakonima ove zamlje.
Samo zarad gradjana, koji će ovo da čitaju : Uskraćivanje bilo kog prava predviđenog zakonom je krivično djelo.
Ne može ni jedan kriminalac da mi zabrani ulazak u park, što možda i ne izgleda strašno, ali zamislite da vam zabrani izlazak: To znači da ćete za par dana umrijeti od gladi, žeđi ili zime ili ćete se suprotstaviti silnicima.
Dakle, upozorenje svima: ja ću insistirati od danas nadalje na ispunjavanju svakog prava, počev od najbanalnijeg, a to je predaja dokumentacije na zakonom predviđeni način.
Svako ko u tome pokuša da me spriječi i bilo čemu drugom, mora biti spreman da sve svoje postupke objašnjava pred sudom i suoči se sa optužbom za saučesništvo u prikrivanju ubistva jednog djeteta.
Očito je da je kriminalna osovina, visoko u vrhu vlasti.
Dovoljno je pomenuti da je predsjednik zemlje, diktator Dodig Milorad, u svom stilu brutalno zaprijetio Specijalnom tužilaštvu, ukidanjem, upravo u vrijeme kada su obrađivali dokumentaciju koju sam ja sačinio, u kojoj se jasno pominje veza između ubistva djeteta i švercovanja robe u firmu tajkunske mreže BOBAR - DODIG, sve sa lažnim izjavama portira firme u koju je švercovana roba.
O kriminalu tužioca za vrijeme istrage, već sam napisao desetine stranica, a sada ću insistirati na obavezi, predviđenoj zakonom, o postupanju po dobijanju novih informacija.
Opet, zarad građana, tužilaštvo je sakrilo materijalni dokaz ubistva, torbu i opralo tragove sa kaiša jakim hemijskim sredstvom, (ili je zaštitilo počinioca), a sve podatke o unutrašnjim povredama, (probod prsne kosti, probod grudne žlijezde, razderine desne plucne arterije i desne dušnice) sakrili su od vještaka, čije je mišljenje traženo. Uz to je brutalno falsifikovana dokumentacija i lažno predstavljana u javnosti.
Građanima ove zemlje nije potrebna ni Inkvizicija ni Gestapo, a institucija Tužilaštva, nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i može se po svojoj monstruoznosti uporediti samo sa tim zloglasnim organizacijama.
Mozda je čak 90 posto tužilaca i uopšte državnih službenika, časno i odgovorno, ali kontrolu nad organima ima mafija sa jedinim zadatkom da se spriječi procesuiranje kriminalaca iz vrha vlasti.
Nedavni feljton u štampi o tajkunima u Semberiji je možda signal da je istima došao kraj i da će im se suditi po zakonu, no ja ću neovisno od toga nastaviti svoju borbu, svim pravnim sredstvima.
Nemate nikakvu šansu da me pobijedite u toj borbi, jer bi svaki fašistički čin, a diskriminacija građana po bilo kom osnovu je fašizam, morao da legalizuje i potvrdi sud.
Da li ću mafiju da pobijedim, na Osnovnom, Okružnom, pa sve do Ustavnog suda ili Strazbura, sasvim je svejedno.
Pozivam sve tužioce, sudije, pripadnike sudske policije, sve državne službenike da rade po zakonu i daju doprinos borbi protiv organizovanog kriminala.
U SUPROTNOM, MORAJU BITI SPREMNI DA ZA BILO KOJE UČINJENO KRIVIČNO DJELO, ODGOVARAJU PRED ZAKONOM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 18

ZAŠTO (NI)JE SLIJEPA BOGINJA PRAVDE ?


Ovaj dokument će biti proslijeđen na više adresa, od kojih neke nisu direktno nadležne za reagovanje, ali su pokazale interes i razumijevanje. U uvodnom dijelu,(italik tekst) predočavam stavove iz naučnih ekspertiza,(djelom modifikovane) koje obrađuju temu države, prava i pojedinca izvan, odnosno unutar države, a stil i tematika su podređeni mogućnosti da će zbog sprege mafije i državnih organa, ovaj predmet morati da se nastavi pred međunarodnim sudom...

Razlikujemo dvije vrste prava : prirodna prava koja pojedinac ima izvan države, (misli se u stvari na zakon sile, odnosno pljačke) i građanska prava koja dobija kada državi pristupi. Granice prirodnih prava svakog pojedinca određene su njegovom fizičkom snagom i pameću. Pošto su pamet i snaga nejednako raspodeljeni, to su i prirodna prava nejednaka. Kako se u prirodnom stanju svaki pojedinac sam brine za svoja prava, to se u takvom stanju ne može predvideti kada će i na koji način sila biti primenjena, pa pojedinci žive u neprekidnom strahu od pojave jačeg koji će ih lišiti njihovih prava, odnosno sprečiti da ostvare svoje ciljeve.
Da bi se izbavili iz ovog stanja, pojedinci sklapaju ugovor o stvaranju države, naprave koja bi bila moćnija od svih pojedinaca i zato jedina imala pravo da primenjuje silu. Odredbe ugovora utvrđuju kako država treba da funkcioniše. Ako se državni službenici ne pridržavaju ugovora, njihovo ponašanje postaje nezakonito, pa nestaje osnovni razlog postojanja države – pružanje sigurnosti. Širenje nesigurnosti predstavlja uvod u anarhiju, koja često prerasta u rat.
Prema savremenoj teoriji o ljudskim pravima, individualna prava su jednaka i pre stvaranja države. Ona ne zavise od pojedinčeve snage, već proističu iz dostojanstva njegove ličnosti, nepromenljiva su i imaju moralni karakter. Sama država je plod ugovora samo u tom smislu da pojedinac ima moralno pravo da iz nje istupi tako što će odbiti da poštuje njene zakone u slučaju da ona ne poštuje njegova osnovna prava da zadovolji svoje osnovne interese. Ukoliko ne bi bila plod ugovora, država bi, naime, bila organski ustrojena celina i pojedinac iz nje ne bi mogao da istupi. Samim tim, on izvan državnog kolektiva ne bi imao nikakva prava.


Ova tema bi se mogla razrađivati na stotinama stranica, ali suština je u sledećem : Ne tako davno sudije su presuđivale po odredbama "Ako gospodar ubije roba" i "Ako rob pokuša bjegstvo", dok su samo prije dva vijeka u SAD postojale milionske mase robova, koje praktično nisu imale nikakva prava, a to im nije mogao pružiti nijedan sud u zemlji.
Ako neko misli da je to davno prošlo vrijeme, navodim primjer iz skorije prošlosti, kada je jedan od najpoznatijih sportista svijeta Kasijus Klej stigao u domovinu sa osvojenom zlatnom medaljom i naivno pokušao da naruči ručak u jednom restoranu. Kada ga je vlasnik izbacio, samo zato što je crne rase, on je skinuo odličje i bacio ga u rijeku.
To su primjeri otvorene diskriminacije, koji su vremenom osuđeni na izazivanje otpora od strane onih koji su diskriminisani. Da bi izbjegli pobune i revolucije, vladajuće klase su se odlučile na perfidnije načine i to tako što su formalno izjednačile u ustavima, sve građane pred zakonom, a na mala vrata su uveli pojam imuniteta za neke slojeve i što je najgore, državni službenici, (služe državi, a država je zajednica građana, znači sluge naroda) brutalno krše sve zakonske odredbe, koji su temelj države i demokratskog društva.
Tako osobe, (savremeni gospodari) koje nemaju niti kakvu snagu, niti naročitu pamet, a o hrabrosti i moralu da i ne govorim, dičeći se jedino bezgraničnom ohološću, bahatošću, drskosti i bezobrazlukom, te koristeći instrumente državne sile, i zloupotrebljavajući svoj službeni položaj, prisvajaju sebi mnogo veća prava od onih propisanim zakonom, a istovremeno zabranjujući prosječnim građanima, (robovima), ostvarivanje prava predviđenim zakonom, nastavljaju sa tim milenijumskim nizom tiranije i terora.
Iako sam zakon kao temelj države i nema više od par procenata zakonskih odredbi koje su u suprotnosti sa osnovnom postavkom, da su svi građani ravnopravni, organi koje država konstituiše se toga ne pridržavaju. Tako je institucija tužilaštava, koja je predstavljena kao sredstvo za borbu protiv kriminala i bilo kakve vrste nezakonitih radnji, u stvari "trojanski konj" sa jedinim ciljem da organizovani kriminal, (sprega politike , mafije i pravosuđa) nikada i ne dođe pred sud, jer zašto rizikovati sa procesom, kada je bolje "kupiti" tužioca....
Za sve one časne državne službenike, kojima nije jasno zašto je institucija tužilaštava uopšte uvedena, na ovakav način da pojasnim : Brutalne pljačke i razaranja iz istorije danas su zamjenjene drugim načinima stvaranja bogatstva, a jedno od njih se zove privatizacija. (Svaki zakon predstavlja u stvari legalizaciju bezakonja i zločina iz prošlosti, što se jasno vidi na jednom od osnova kapitalističkog društva - privatnoj svojini. Ako se vratimo dovoljno daleko u prošlost nijedan komad zemlje nije imao vlasnika, Tako su recimo ubijanjem i protjerivanjem indijanaca koji nisu znali za pojam lične svojine nad zamljom, neki Džonovi, Stivovi i Bilovi, postali vlasnici zemlje, što je naknadno legalizovano zakonom, a ista je situacija na bilo kom kvadratnom metru zemljine površine). Drugi značajni poslovi mafije su narkotici, prostitucija, trgovina oružjem, robljem itd...
Ratni zločinci i profiteri, te poslijeratni tajkuni su tako postali "ugledni biznismeni, stranački lideri, tužioci, poslanici", a s obzirom da se nikada ne zna šta se od dokaznog materijala može pojaviti na sudu i kakva će biti presuda, po provjerenom receptu sa zapada, formirana je institucija tužilaštva kao servisa mafije sa jedinim ciljem da spriječi dolazak odabranih slojeva pred sud.
Kako državu čine tri nivoa vlasti, a to su zakonodavna, (parlament) izvršna, (vlada) i sudska vlast, iz njihovih naziva se vidi kakva im je uloga.
Parlament bi trebalo da bude najviši nivo vlasti u kome predstavnici građana donose zakone i "daju naloge" vladi za upravljanje zemljom. Vlada bi morala da poštujući te zakone obezbijedi svakom građaninu dostojan život, dok je sudska vlast zadužena da svi skupa poštuju zakone koji su temelj državne zajednice.
Nažalost istina je sasvim drugačija jer umjesto demokratije iz parlamenta, zaživljava tiranija iz vlade, gdje često mala grupa tajkuna ili samo jedan čovjek donosi odluke i naloge svojim stranačkim kolegama koji su u skupštini samo mašina za glasanje, bez prava na svoj stav, dok sudstvo koje bi moralo biti nezavisno biva birano po smjernicanma tih istih stranačkih lidera, čije će naloge morati da izvršavaju kako bi "platili" za dobijene funkcije.
No držati pod kontrolom sudije nije lako i praktično je nemoguće korimpirati iste. dok je sve to mnogo jednostavnije sa tužiocima, koji su praktično jedina prepreka da se najgori kriminalci izvedu pred sud.
Ti kriminalci su upravo mentori tužilaca koji su ih i postavili na te položaje, no da ne bih bio pogrešno shvaćen i da se ne pomisli kako tvrdim da su svi tužioci kriminalci, moram istaći da to nije istina, te da sam imao prilike da razgovaram sa osobama koje taj odgovoran posao obavljaju sa dostojanstvom i prema zakonskim propisima.
Ističem tužioca Hodžića, koji je demonstrirao profesionalan rad i korektan odnos prema građanima, te tužioca Jovanovića, koji je učinio to isto, opisujući tačno kako svoje tako i obaveze drugih tužilaca i glavnog okružnog tužioca.
Tu je i sekretar tužilaštva gđa. Prodanović, koja je sem profesionalizma pokazala, razumjevanje i humanost, što je nažalost rijetkost u današnjem svijetu.
Iako sam ja po svoj prilici poslednja osoba na ovom svijetu, čije bi mišljenje bilo razmatrano od strane onih koji donose odluke, ističem da kad jednog dana svi kriminalci budu izbačeni iz tužilaštava, pomenuta osoba bi bila idealna da obavlja funkciju glavnog okružnog tužioca.
Radi se o osobama iz OT BIjeljina, sa čijim sam nekim pripadnicima, (nasuprot ovih pozitivnih primjera) imao i takva iskustva da ih mogu uporediti samo sa pripadnicima gestapoa...
Tako je u slučaju ubistva jednog djeteta, Ivone Bajo, kriminalac Stjepanović Danica, inače tužilac u OT Bijeljina, planski smišljeno, uklanjala sve dokaze, koji su ukazivali na ubistvo, ali je zbog svoje i nesposobnosti nalogodavaca, ostavila jasne tragove svog zločina.
Iz mora brljotina koje je napravila pomenuta kriminalka, sada ću istaći samo to da je materijalni dokaz, torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, inače presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, ona ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji dokazuju ubistvo.
Sem toga je ne prihvativši rezultate autopsije i konstataciju patologa, naložila nova vještačenja, ali masakrirajući podatke sa autopsije, te je pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su u stvari i dovele do smrtnog ishoda, oni citiram vještaka, "nemaju pojma".
Na žalost mafije i njenih slugu unutar tužilaštva, uspio sam da dođem do dokaznog materijala o tim zločinačkim aktivnostima, te sam još u februaru predao fotose torbe, a u kasnijem periodu i druge dokaze o ubistvu i kriminalu unutar tužilaštva, a na kraju i audio snimak izjave vještaka dr. Busarčevića, iz koga se jasno vidi monstruoznost nekih državnih službenika.
Istovremeno, čak od kraja 2009. kada je shvaćeno da svaki moj susret sa korumpiranim službenicima, donosi samo nove dokaze za mene i glavobolje za njih, mafijaški bos daje nalog da se ne dozvoli nijedan susret između njih i mene.
Tako mi je već u oktobru 2009. onemogućeno da podnesem krivičnu prijavu, što se ponovilo i u decembru, dana 21.12. kada je čak na tri puta ponavljeno upozorenje da je obavezan po zakonu i pravilniku da evidentira krivičnu prijavu, dežurni tužilac, a po nalogu glavnog tužioca, odbio to da učini i naložio sudskoj policiji da me izvede iz zgrade, na šta sam već sutradan uložio pritužbu Kolegiju, bez ikakvog odgovora do danas, 10 mjeseci kasnije...
I u narednom periodu kada sam se koncentrisao na dostavu "novih informacija" o ubistvu jednog djeteta, postojala je naredba da niko iz tužilaštva ne smije da razgovara sa mnom, tako da i 8 mjeseci od predaje prvih dokaza, OT Bijeljina ostavlja utisak da "nema pojma" o materijalu.
Drugi aspekt cijelog slučaja su i krivične prijave, koje sam sam napisao i predao, a koje su obrađivane od strane drugog tužilaštva, pod izgovorom da će ono biti nepristrasno.
Kako se očituje ta "nepristrasnost", vidi se u tome da nijedan od dokaza koje sam dostavio se uopšte ne pominje, makar da se kaže da sam predočio fotomontažu torbe, da izjava vještaka nije autentična, nego se vjerovali ili ne kaže, citiram : "da prijavljeno djelo član 347, (Zloupotreba službenog položaja) i druga, (koja sam poimenice naveo) nisu krivična djela...
Tako je tužilaštvo sebi dalo za pravo da ocjenjuje da li je nešto iz Krivičnog zakona, krivično djelo ili nije. Pošto znam na koji će način biti pokušano opravdavanje ove gluposti i besmislice, unaprijed ističem da je tužilac mogao samo da kaže, kako nema dokaza ili argumenata da su navedena krivična djela zaista i počinjena, ali pošto sam dostavio neoborive dokaze, onda se išlo na to da se oni uopšte ne pominju.
Pravo stanje stvari je slijedeće : Krivična djela nisu krivična djela, ako ih počini tužilac, ili neka druga posebna osoba, (čitaj gospodar).
Postoji dokument, sa potpisom i pečatom, u kome tužilaštvo čini krivično djelo "Samovlašće", (između ostalog) i "odlučuje", da 15-tak članova iz KZ-a, nisu krivična djela.
Koristim priliku da obavjestim Ustavni sud, da je njegovo postojanje izgubilo svaki smisao, jer Tužilaštvo odlučuje, da li je nešto po ustavu ili ne...
Istovremeno sa svim ovim događajima, saznavši da imam obilje dokaza o kriminalu u OT Bijeljina, korumpirani državni službenici, zloupotrebom svog položaja, pokreću neviđenu hajku na mene, sa više ciljeva, a jedan od najvažnijih je da se dokopaju dokaznog materijala, koji imam protiv njih. Neću sada navoditi sve oblike terora, koji je vršen na meni i svima sa kojima sam viđen, a samo ističem da im je glavni cilj bio da mi otmu računare, koje sam koristio i unište sve podatke o njihovim zločinima.
Kao povod za to su naveli moje tvrdnje, da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti iza rešetaka???
Iako su izjavili da im već mjesecima upućujem prijetnje po život i tijelo, (član 169, stav 2, dakle imaju obilje dokaza), pokrenuli su protiv mene "Posebne istražne radnje", koje se primjenjuju samo ako nema drugog načina da se pribave dokazi, što je u startu apsurdno.
Danas iako je prošlo više od 7 mjeseci od pokretanja istih i upada u prostorije, te oduzimanja računara, uprkos više mojih zahtijeva da tužilac podigne optužnicu ili vrati imovinu moje sestre i našeg podstanara, mašinerija sa neograničenim resursima i moći, Tužilaštvo nastavlja da izbjegava suočavanje na sudu i "odugovlači postupak".
U ovom slučaju, tužilaštvo nije iznijelo stav da član 169, nije krivično djelo, nego je iako nije bilo nikakvog osnova za pokretanje bilo kakvih radnji, bez dokaza i na osnovu lažne prijave, izdejstvovalo praćenje, prisluškivanje, pretres i sve ostalo što su mogli...
Sa druge strane, svi moji pokušaji da prezentujem dokaze tužilaštvu o krivičnom djelu ubistva i saučestvovanjem tužioca Stjepanović u prikrivanju istog se sprečavaju brutalnom silom, koristeći sudsku policiju, koja ne zna da li je neki nalog zakonit ili nije.
Tako smo prilikom jednog pokušaja da dostavimo i obrazložimo dokazni materijal, na što svaki građanin ima pravo, moja sestra i ja uhapšeni i izvedeni pred sud.
To je poruka mafijaške vlasti, šta će se desiti građaninu, ako pokuša da prezentuje materijal o korupciji i kriminalu iste...
No naravno da teror pojedinaca iz državne službe, ne može da me uplaši. Oni koji misle da su oni zakon i da se zvanične zakonske odredbe ne odnose na njih, su grdno pogriješili, kada su pomislili, da će sa mnom lako izaći na kraj.
Kako sam došao do dokaza o korumpiranosti nekih osoba, i istovremeno audio snimao sve razgovore sa istima, pokušao sam da ih "uplašim", time što sam objelodanio da imam neke audio snimke, i druge tekstualne dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima iz ranijeg perioda, očekujući da će se oni zabrinuti i početi da rade po zakonu.
To je bila jedna od opcija, dok je druga, realnija bila ta da će upasti u prostorije u kojima boravim i dokopati se materijala koji imam.
Kako sam bio prisiljen da razmatram sve mogućnosti, tako sam još u januaru 2010. godine sav materijal, audio i tekstualni, te neke skenirane dokumente, narezao na disk i dao sestri da odnese u Cirih, dok sam sve podatke sa hard diskova izbrisao, zadržavši samo one fajlove koji su bili poznati mafiji, (uz dva tri izuzetka).
Sestra me je tad blijedo gledale bez komentara, i tek pošto je došlo do upada i odnošenja raćunara, priznala da je tada mislila kako "pričam gluposti" i da se to neće desiti.
No kako sam ja bio siguran u to, šta će da učine korumpirani kriminalci, ostavio sam im poruku na hard disku, citiram : "TONSKI ZAPISI, KAO I JOS NEKI DOKUMENTI SU IZUZETI SA OVOG DISKA, KAKO NE BI DOSLI DO BANDE KRIMINALACA PRIJE POCETKA SUDSKOG PROCESA. IZVINJAVAM SE ZBOG TOGA... " Tako će biti jasno svima da sam od njih napravio budale i što je još važnije : Oni neće znati koji je to dokazni materijal koji imam protiv njih.
Svrha toga je da bilo koji državni službenik, koji je dio organizovanog kriminala, će pred sudom pokušavati da se odbrani time što će osporavati istinitost optužbi, ali kada predočim materijal. recimo audio snimke, za koje će se ustanoviti da su autentični, postaće jasno da je zločin planiran. S druge strane, ako bi kriminalci sasvim sigurno znali da imam dokaze o tome, mogli bi se odlučiti da se brane svojom "nesposobnošću", jer je mnogo bolje biti površan, što se može završiti suspenzijom, nego kriminalac, što se završava robijom...
Pošto su podaci, koje sam prikupio o krimainalu tužioca Stjepanović, neoborivi jer se radi o materijalnim dokazima koji pokazuju da je sa namjerom obmanjivala kako javnost, porodicu, tako i vještake i dostavila im materijal iz koga je izuzela sve podatke koji su kvarili njen zločinački plan. To što je izostavila informacije i snimke svih unutrašnjih povreda je ravno tome da je sakrila prisustvo metaka u grudnom košu sa pitanjem da li je smrt mogla nastupiti udarcem glavom o betonsku kuglu kraj asvalta, pri tome šaljući samo sliku modrice na glavi, koju je ubijena osoba zadobila pošto je izrešetana mecima.
Jasno je da u ovom slučaju nije moglo doći do greške, a svi moji pokušaji da dostavim podatke o tim nepravilnostima, koji su sprečavani od strane tužilaštva su dokaz da pomenuta tužilac nije bila usamljena u svom kriminalnom radu, nego je postupala po nalozima nadređenih.
Koliko je išla daleko u vrh vlasti ta poluga kriminala, pokazaće reakcije istih...
U svakom slučaju moj prvobitni cilj, da dođem do neoborivih dokaza o kriminalu tužioca je postignut i sada se nalazim u završnoj fazi "ispitivanja" umješanosti ureda glavnog okružnog tužioca, odnosno Kolegija u taj zločin.
To što se već 8 mjeseci tužilaštvo "igra žmurke", sa svojim obavezama i izbjegava da iznese stav po pitanju novih informacija koje dostavljam je prilično jak argument koji dokazuje korumpiranost tog organa i saučesništvo u zločinu.
No možda sam ja suviše glup da bih shvatio nadzemaljsku inteligenciju tužilaca OT Bijeljina i samo sam umislio da oni imaju bilo kakvog udjela u prikrivanju zločina.
Da li je mnogo očekivati da te intelektualne gromade objasne argumantovano svoje postupke. Kako je došlo do svih onih "tehničkih grešaka", tim prije što su po zakonu obavezni da obrazlože odluku o nesprovođenju istrage.
Vrativši se ponovo na drugi slučaj ove priče u kome sam ja optužen po članu 169, postavlja se pitanje, da li je to što sam ja toliko glup, da ne mogu shvatiti božanski um tužioca, pa neosnovano ih krivim za opstrukciju istrage i kažem da će svi krivci završiti u zatvoru, bilo kakav zločin ili krivično djelo.
Ako je to element ugrožavanja sigurnosti, onda bi svaki tužilac morao da bude optužen po tom osnovu, jer praktično se nikada i ne pojavljuje pred sudom a da nekom ne "prijeti" zatvorskom kaznom. Po istom principu bi se morali optužiti i sudije, te sami autori KZ-a i drugih zakona koji predviđaju bilo kakvu zatvorsku kaznu.
Vjerovali ili ne, jedna sasvim obična izjava, da svaki kriminalac treba da završi na robiji je iskorišćena od strane kriminalaca unutar državnih organa, pri čemu sama država nastupa kao terorista, drumski razbojnik i slično, da bi se od građanina koji je prikupio dokaze o kriminalu državnih organa, ti podaci oteli i vjerovatno uništili.
No iako su sem toga korištena sva sredstva kako bih se uplašio i odustao od borbe protiv mafije, pa čak i dva pokušaja ubistva, oni ne mogu da me pokolebaju.
Ostaje jedno pravo koje je starije i jače od svih drugih prava, a to je pravo na samoodbranu, (nužnu odbranu, i krajnja nužda). Pošto su sada istekli svi razumni rokovi za reakciju tužilaštva, ukoliko odbiju razgovore po pitanju materijala koje sam dostavljao, a nastupam i kao zastupnik majke ubijene djevojčice, ovaj i svi prethodni dokumenti će poslužiti kao dokaz o njihovoj krivici, a za sankcionisanje tog kriminala će biti odgovorni njima nadređeni.
Taj proces će se nastaviti sve dok se ne dođe do ograna koji će krivce procesuirati i kazniti po zakonu, ili dok svi državni organi ne podrže kriminalce koji su ubili djete i prikrili tragove istog. Tada će se steći uslovi za internacionalizaciju ovog zločina.
No naravno ja neću ostati samo na isčekivanju reakcije državnih organa, koji su manje više već pokazali da im je zakon navažan i da je jedina svetinja koje se pridržavaju, njeno veličanstvo marka, odnosno evro.
To je o odgovor zašto boginja pravde nažalost oličena u tužiocima nije slijepa i ne žmiri, nego ispod svog poveza viri.
Ispostavilo se da je narodna mudrost još vijekovima ranije dala odgovor na pitanje ima li prava i pravde za sve podjednako ili se to odlučuje od slučaja da slučaja.
Potrebno je bilo da sam sebe optužim i prijavaim kako sam lično oprao tragove sa dokaznog materijala i sakrio najveći dio podataka od vještaka, kako bi se neko udostojio da "gvirne u ćitab".
Ono što je kadija rekao Eri, kad je mislio da je njegova krava ubila seljakovu i ono što je htio da uradi kad je saznao istinu, je slika i prilika tužilaštva.
Za njih nema zakona i oni su zakon i mogu da rade što im je volja..
To je naravno ono što oni žele, a mi svi skupa, smo obavezni da im to ne dozvolimo.
Istina još se očekuje mišljenje najuglednijih institucija u zemlji, ali je po reakcijama onih koji su se oglasili jasno da mafija vlada ovom zemljom.
Umjesto da argumentovano odgovore na sve sporne stavke, tužioci su se potpuno izolavali, istovremeno zabranjujući medijima da objelodane bilo šta od dokaznog materijala koji sam prikupio...
Šta će se desiti neposlušnima pokazali su u januaru 2010. upadom u jednu televiziju.
Zato će u narednom periodu, glavni oblik moje borbe biti javni protesti pred zgradom tužilaštva, (ako na to budem prisiljen) u kojima ću svakodnevno svim zaposlenim u zgradi i građanima prezentovati dokaze i imana kriminalaca iz tužilaštva.
Kakav će biti odgovor mafije uopšte me ne zanima.
Jedan Gandi je mirnim protestima oborio na pleća kraljevinu Englesku, Nelson Mendela je robijao godinama, pod tiranijom bijelaca i pobijedio ih, a za Josipa Broza da i ne govorim.
To je samo pokazatelj da jedan građanin može pobijediti mafijaše, fašiste, kriminalce ako se poziva na zakone, ravnopravnost i pravo.
Svako ko pokuša da pošalje oružanu silu na mene, da bi me spriječio u protestima protiv kriminalaca u vlasti, mora biti spreman da se jednog dana nađe pred sudom zbog saučestvovanja u prikrivanju ubistva, a ne manje važno je i to da će oni isti kojima se to eventualno naredi, znati i ko sam ja i zašto protestujem i ko je prikrio ubistvo djeteta. I oni i svi oni koji to budu gledali ispričaće to svojim porodicama.
Ja ću te proteste ponavljati koliko god dude potrebno, dok mafiju ne oborim na koljena.
Ne postoji način da me spriječe ili uplaše, sem da mi pucatju u leđa.
Možda opet uspiju sa pričom, da je građanin pao na žicu i preminuo ili možda da je dobio srčani udar na saslušanju...
Siguran sam da bi me mafija rado likvidirala.
Hoćete li pomoći njima da me ubiju ili ćete pomoći meni da ih pošaljemo na robiju.
Dokazi o kriminalu u tužilaštvu, su više nego očigledni.
Treba samo da ih upotrijebite...

ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 17


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


NA RUKE

GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGEPoslije višemjesečnih pokušaja da dostavim i obrazložim nadležnom tužilaštvu dokazni materijal o ubistvu djevojčice Ivone Bajo i saučesništvu tužioca Stjepanović Danice u prikrivanju tog zločina, pri čemu sam sprečavan primjenom nezakonitih sredstava, dostavljam dio pomenutog materijala u stepenu koje su mogućnosti dozvolile...
U prilogu se nalazi sledeće :

1. CD sa većinom materijala koji dokazuje ubistvo i prikrivanje istog.
2. Metalni predmet od strane vještaka pretpostavljenih dimenzija.

Napomena :

Ne sumnjajući u sposobnosti i profesionalizam tužilaštva, tim prije što ste po ZKP-u obavezni da reagujete po prijemu novih informacija, skrećem pažnju na to da se najvažniji dokazi o učinjenom krivičnom djelu ubistva, te prikrivanju istog, nalaze u folderu "Izbor" na disku.
Najveći dio obimnog materijala, koji sam sakupio nalazi se na lokaciji "Dokumenti" istog diska, ali skrećem pažnju prije svega na izjavu vještaka dr Busarčevića, koja je pod nazivom "Miroslav.mp3", a možete je pronaći na pomenutoj lokaciji "Izbor".
Metalni predmet u prilogu, je dio materijala, koji se koristi za španovanje tereta, a odgovara u potpunosti dimenzijama rane na tijelu ubijene djevojčice...

Po analizi materijala i provjeri istinitosti istog, a dovoljna je samo izjava vještaka koja dokazuje prikrivanje ubistva od strane tužioca Stjepanović, u ime majke ubijene djevojčice, čiji sam zastupnik, zahtijevam da OT Bijeljina, poštujući odredbe KZ i ZKP-a, pokrene hitnu istragu sa ciljem otkrivanja počinilaca ovog zločina.

S obzirom da sam jedina osoba, koja sem zločinaca ima predstavu o detaljima počinjenog zločina, tokom naredne sedmice kontaktiraću ured glavnog tužioca sa ciljem da svi damo puni doprinos u rasvjetljavanju istog.

To je moje zakonsko pravo, a vaša dužnost...

ZA OBRADU I POSTUPANJE PO OVOM MATERIJALU ISKLJUČIVO JE NADLEŽAN I ODGOVORAN GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA BIJELJINA

ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 16

PRI POKUSAJU DA DOSTAVI DOKAZE O UBISTVU SVOG DJETETA, MAJKA JE UHAPSENA I ZADRZANA BEZ PRAVA NA TELEFONSKU POZIV TE OSUDJENA...
NEKOLIKO MJESECI KASNIJE OKRUZNI SUD JE PONISTIO PRESUDU, KONSTATUJUCI DA SU SUDSKA POLICIJA I SUDIJA PREKRSILI ZAKON. VLADAJU LI OVOM ZEMLJOM ZAKONI ILI MAFIJA? U NASTAVKU JE TEKST ZALBE, KOJA JE UVAZENA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


PREKRŠAJNOM ODJELJENJU


ŽALBA PO PREDMETU : 80 1 Pr 000670 10 Pr


Šta drugo da očekuje majka, čije je jedino dijete ubijeno i koja više od godinu dana pokušava da dođe do odgovora :
KAKO ???
ZAŠTO ???
KO JE TO UČINIO ???
I koju lažu od prvog dana ubistva.
Koja za 6 mjeseci kao neke istrage, ne može da pronađe tužioca na radnom mjestu, poslije stotina poziva telefonom, a nasuprot tome, niko iz tužilaštva nije se udostojio da me obavijesti o bilo čemu za svo to vrijeme.
Majka koja je uz pomoć porodice došla do dokaza da je njeno dijete ubijeno.
Da su to od početka znali i dokaze o tome prikrivali korumpirani pripadnici kriminalističke policije i tužilaštva.
Kada mi se zabranjuje ulazak u prostorije tužilaštva u vrijeme kada sam trebala da podnesem pritužbu na odluku o nesprovođenju istrage bez ikakvog obrazloženje, što je obavezno po relevantnom članu ZKP, stav 4. koji navodim .
O nesprovodjenju istrage, kao i o razlozima za to, tuzilac ce obavijestiti ostecenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Osteceni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti prituzbu u roku od osam dana uredu tuzioca.
Kada tokom cijele ove godine, pošto smo predavali dokaze do kojih smo dolazili, niko iz tužilaštva, čije je obaveza da goni počinioce krivičnih djela, nema vremena, neće ili mu je zabranjeno da iznese bilo kakav stav po tom pitanju.
Kada čak i informaciju da je jedna osoba priznala ubistvo mog djeteta, tužilaštvo proglašava za državnu tajnu i ne dozvoljava da se objelodani, iako je ista osoba napadala i druge ljude i djecu. Makar da se svi upozore na opasnost.
Kada članove moje porodice pretresaju, prate, prisluškuju, otimaju mi računar, samo zato što misle da će nam tako uništiti dokaze koje imamo protiv njih.
Kada nam ne dozvoljavaju da predočimo materijal o umješanosti tužioca u najteža krivična djela, koja mogu da zamislim, pa niti da predamo dokumentaciju u pisarnici tužilaštva.
Kada na više pismenih zahtjeva i nebrojeno pokušaja da se lično razgovara sa glavnim tužiocem, kako bi se obrazložili dokazi koje imamo i dobijemo stav tužilaštva o tome, što je takođe predviđeno ZKP član "Obustava istrage", stav 3, dotični odgovara da je zauzet.
Možda ubistvo moga djeteta, nije nešto što bi trebalo da ga zanima?
Kada mjesecima zbog naše borbe za istinu i protiv organizovanog kriminala, bivamo tjerani kao psi lutalice iz zgrade suda od strane onih koji su plaćeni da upravo to rade.
Šta drugo da očekujem nego da zbog toga budem pritvorena bez prava na telefonski poziv koji sam tražila. Da mi se laže kako ću odmah biti odvedena pred sud, a tek poslije 2 sata dobivam tekst prijave koji su u međuvremenu kucali, i to sa lažnim podacima.
Da nam se ne dozvoli da kažemo išta o cijelom događaju, od strane sudije, jer ga naše gledište ne zanima i nema namjeru da se dugo zadržava, a za telefonski poziv kaže da nije nadležan.
Šta drugo da očekujem nego da budem proglašena krivom.
Kriva sam što volim svoje dijete, što želim da se kazne po zakonu ubice i njihovi pomagači. Zato što sam se usudila suprotstaviti se mafiji, koja vlada zemljom i koja je toliko brutalna i osiona da želi gumicom da izbriše sve dokaze o ubistvu jedne djevojčice.
Ali nijedna prijetnja, nijedna kazna neće me pokolebati. Kada bi mi bilo zaprijećeno smrtnom kaznom, ja bih nastavila da se borim protiv tih korumpiranih zlikovaca iz tužilaštva i donosim dokaze protiv njih.
Je mogu da im se ne sviđam, a sigurno je i da mrze mene i moju porodicu, ali na njihovu žalost, dužnost im je da rade to za šta su plaćeni i niko nema prava da me sprečava u bilo čemu što je predviđeno zakonom.
Sigurna sam da u sudu sjede osobe koji znaju šta je njihov posao i neće dozvoliti da se pod prijetnjom sile, kazne ili čak fizičke likvidacije, sprečavam da dostavim podatke o zločinima osoba iz redova vlasti.
Tražim od suda da analizira sve podatke i argumente koji su dostavljeni kao prilog uz žalbu moga brata, ukine Rješenje i uslovnu osudu, te preduzme sve potrebne radnje da se krivci za smrt moje ćerke i sprečavanje dokazivanja ubistva procesuiraju, na šta vas obavezuje zakon (ZKP Član - Obaveza prijavljivanja krivicnog djela).
Dokazi koje imamo su neoborivi i mi nikada nećemo popustiti niti odustati. Niko nas ne može uplašiti, a svi oni koji na bilo koji način pomažu te kriminalce moraju biti spremni da preuzmu odgovornost za saučestvovanje u prikrivanju ubistva i za to dobiju zasluženu kaznu...

BIDIMKA BOLLIN BAJO

«Prethodni   1 2 3 ... 72 73 74 75 76 77 78 79  Sledeći»